Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA) ir izveidota, lai nodrošinātu un veicinātu sociālo dialogu - valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību - jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību, darba tiesisko attiecību regulējumu un vienlīdzīgo iespēju nodrošināšanu saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām. DLTSA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji. 1993. gada 26. augustā darbu uzsāka Trīspusējā darba aizsardzības padome.

DLTSA izvirzītie valdības puses pārstāvji:

Valdības puses vadītājs
Māris Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Valdības puses vadītāja vietniece
Ineta Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece

Valdības puses pārstāvji:
Renārs Lūsis - Valsts darba inspekcijas direktors
Mārīte Noriņa - Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadošā juriskonsulte
Sandris Rāgs - Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas jurists

Ja valdības puses pārstāvis nevar ierasties uz Darba lietu apakšpadomes sēdi, attiecīgā institūcija ir tiesīga pilnvarot citu pārstāvi dalībai Darba lietu apakšpadomes sēdē.

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:

Darba devēju puses vadītāja:
Dace Teice - SIA "Lattelecom"

Darba devēju puses pārstāvji:
Ligita Pundiņa -  AS "Latvijas valsts meži"
Alīna Aronberga  - AS "AirBaltic"

Liene Vancāne- AS “Latvenergo”
Elita Tīlīte-Kārkle – AS “CleanR Grupa”

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:

Egils Baldzēns - LBAS priekšsēdētājs
Kaspars Rācenājs - LBAS jurists
Inga Vējiņa - sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības "LAKRS" juriste
Gita Oškāja - LBAS priekšsēdētāja vietniece
Jānis Mucenieks - LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietnieks

2000. gada 8. martā tika apstiprināts DLTSA nolikums. DLTSA nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību sadarbību un līdzdalību darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomas pilnveidošanā.

DLTSA funkcijas:

  • izskatīt koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms to izskatīšanas ministru kabineta komitejā un NTSP;
  • piedalīties darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši SDO konvenciju un ieteikumu prasībām un citām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;
  • piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā SDO konvenciju ratificēšanai un denonsēšanai, izskatīt valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos un dot atzinumus par šiem ziņojumiem;
  • veikt informatīvi izglītojošo darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī;
  • izskatīt Valsts darba inspekcijas darba pārskatus par stāvokli darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomās.

DLTSA darbību regulē DLTSA nolikums.

DLTSA sēdes notiek Labklājības ministrijā.
DLTSA darbību tehniski nodrošina DLTSA sekretārs.

Astra Vjatere

Vecākā eksperte
astra.vjatere [at] lm.gov.lv