Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai

Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai.

Sociālā funkcionēšana — personas spēja darboties dažādās dzīves jomās un pildīt atbilstošas sociālās lomas, kuras nemitīgi tiek pakļautas apkārtējās vides ietekmei un ietver sabiedrības gaidas un objektīvās prasības.

Pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai personai vai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos.

Pabalsts ir viens no diviem papildu sociālās palīdzības pabalstiem (otrs ir pabalsts krīzes situācijā), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6) izdevumus apliecinošus dokumentus, kas pamato nepieciešamos izdevumus (šis pabalsta veids pašvaldībai jānosaka saistošajos notikumos).

Pabalsts ietver:

 • ar veselības aprūpi saistītus izdevumus;
 • ar izglītību saistītus izdevumus;
 • ar ēdināšanu skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs saistītus piešķīrumus natūrā;
 • citus izdevumus atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem mērķiem sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai.

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei ir viens no pašvaldības papildu izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Uz pabalstu veselības aprūpei attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – likumā) paredzētie sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipi:

 • materiālās situācijas (ienākumu un īpašumu) izvērtēšana;
 • atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikšana.

Kas tas ir?

Pašvaldības atšķirīgi piemēro likuma normu.

 • Pabalstu veselības aprūpei pašvaldības visbiežāk nosaka senioriem un personām ar invaliditāti, kuriem noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
 • Ir pašvaldības, kuras nosaka pabalstu briļļu iegādei visbiežāk bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
 • Vairākas pašvaldības ir noteikušas pabalstu stomatologa pakalpojumiem, zobu protezēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem un izmeklējumiem personām no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm u.c.

Ja pabalsts veselības aprūpei noteikts, piemēram, visiem bērniem ar invaliditāti, nevērtējot ģimenes ienākumus, tad tas būs pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts.  

Pabalstu var izmaksāt gan skaidrā naudā, gan arī veicot pārskaitījumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.

Kam paredzēts valsts atbalsts?

Trūcīgas personas, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam:

 • atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • atbrīvotas no pacienta papildu maksas par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām;  
 • var saņemt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju pilnā apmērā.

Nacionālais veselības dienests kompensē zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumus ne vairāk kā 14228,72 eiro apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā.

Ja pacientam ir izrakstītas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās nereferences zāles vai medicīniskās ierīces, pacients sedz starpību starp attiecīgās grupas nereferences un references zāļu vai medicīnisko ierīču aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli).

Lai noskaidrotu konkrētās iespējas katrā pašvaldībā, jāvēršas savā pašvaldībā vai pašvaldības sociālajā dienestā (iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē) un jānoskaidro, ko katra pašvaldība noteikusi savos saistošajos noteikumos.