Statistikas kopsavilkumi par pārskata gadu tiek publicēti līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. jūnijam.

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumos par 2005.-2013.gadu naudas izteiksmē publicējamie dati pārrēķināti, ievērojot Statistikas laikrindu pārrēķināšanas un publicēšanas vadlīnijas (05.02.2013), kas izstrādātas saskaņā ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu.

Pārrēķinos lietotais maiņas kurss: 1LVL = 1,42 EUR, kas atbilst Latvijas Bankas neatsaucami fiksētajam lata pārejas kursam uz eiro.

Dati pieejami sākot no 2005. gada.

Sakarā ar 2017. gada 13. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 324 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību" stāšanos spēkā tika apstiprinātas jauna veida statistikas veidlapas. Šo veidlapu apkopotā informācija ir salīdzināma kopš 2010. gada. Pirms 2010. gada apkopotā informācija ir daļēji salīdzināma.

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veikto administratīvo teritoriālo reformu, sākot ar 2021. gadu apkopotā informācija ir par 43 pašvaldībām.

Pārskata par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā, Pārskata par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un Pārskata par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām dati savstarpēji nav salīdzināmi pilnā apmērā.

Daļēji salīdzināmi dati par personu skaitu un izlietotajiem līdzekļiem ir starp Pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā un Pārskatu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, starp Pārskatu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā un Pārskatu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām.

Pārskatā par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā norādītas personas, par kurām pašvaldības sociālais dienests ir izlietojis pašvaldības finanšu līdzekļus. Bet Pārskatos par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām dati ir par visām personām, kuras saņēma pakalpojumu finansētu no dažādiem avotiem, tai skaitā arī pašvaldību sociālā dienesta apmaksātās personas.