Labklājības ministrija kā Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma) vadošā iestāde ir izveidojusi Programmas konsultatīvo darba grupu, iekļaujot tās sastāvā pārstāvjus no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrības "Latvijas Samariešu apvienība", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību asociācijas, biedrības „EAPN-Latvia”, nodibinājuma “Samāriešu fonds”, Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas (turpmāk – Darba grupa). Tās mērķis ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību, partnerības principu un pieredzes apmaiņu Programmas īstenošanas progresa uzraudzībā un izvērtēšanā.

Darba grupa izskata un saskaņo Programmas īstenošanas gada ziņojumus un noslēguma ziņojumu, sniedz priekšlikumus Programmas pastāvīgās novērtēšanas tēmām un atbalsta saņēmēju strukturētā apsekojuma komponentēm, izskata un saskaņo Programmas pastāvīgās novērtēšanas ziņojumus un atbalsta saņēmēju strukturēto apsekojumu ziņojumus, izskata un saskaņo rekomendāciju ieviešanas plānu.

Darba grupas sanāksmes  tiek organizētas ne retāk kā reizi pusgadā,   tās   vada  vadošās  iestādes  vadītājs,  nosakot  sanāksmes sasaukšanas laiku un darba kārtību. Reizi gadā Darba grupa piedalās ikgadējā Programmas novērtēšanas sanāksmē ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.