Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.
Statistikas organizēšanā, vākšanā, apstrādē un izplatīšanā Labklājības ministrija balstās uz normatīvajos aktos noteikto regulējumu, ievēro labas pārvaldības un darbības efektivitātes principus, izmanto Centrālās statistikas pārvaldes kā vadošās oficiālās statistikas iestādes labo praksi, kā arī citu Eiropas un starptautisko statistikas institūciju standartus, vadlīnijas un labāko pieredzi.

Oficiālās statistikas programmā noteiktās statistikas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu izstrādes un izplatīšanas procesā, Labklājības ministrija ievēro Statistikas likumā, kā arī regulā Nr. 223/2009 "Par Eiropas statistiku" un Eiropas Statistikas prakses kodeksā noteiktās konfidencialitātes prasības, lai netiktu pieļauta tieša vai netieša statistiskās vienības identificēšana.