Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde ir izveidojusi Fonda konsultatīvo darba grupu, iekļaujot tās sastāvā pārstāvjus no Latvijas Pašvaldību savienības, EAPN Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkla), Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība", biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts". Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departameanta.

Konsultatīvās  darba  grupas  sanāksmes  tiek organizētas ne retāk kā reizi pusgadā,   tās   vada  vadošās  iestādes  vadītājs,  nosakot  sanāksmes sasaukšanas laiku un darba kārtību.

Konsultatīvā darba grupa izskata un saskaņo darbības programmas gada īstenošanas un nobeiguma ziņojumus, sniedz priekšlikumus darbības programmas pastāvīgās novērtēšanas tēmām un galasaņēmēju strukturētā apsekojuma komponentēm, izskata un saskaņo darbības programmas pastāvīgās novērtēšanas ziņojumus un galasaņēmēju strukturēto apsekojumu ziņojumus, izskata un saskaņo rekomendāciju ieviešanas plānu.