Sociālo pakalpojumu attīstības padome (turpmāk – padome) izveidota, lai nodrošinātu Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas (turpmāk – politika), kuras pamatnostādnes 2021.-2027. gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumu Nr. 616 "Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam", attīstības rīcības virziena "Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū" 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. un 2.10. apakšpunktā un politikas attīstības rīcības virziena "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana" 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā  noteikto uzdevumu, kā arī ar Ministru kabineta 2022. gada 30. marta rīkojumu Nr. 231 "Par Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plānu 2022.-2024. gadam" apstiprinātā plāna “Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāns 2022. - 2024. gadam” īstenošanas pārraudzību, plāna pasākumu izpildes koordinēšanu un veicinātu modernas un pieejamas sociālo pakalpojumu sistēmas attīstību.

Tai skaitā padome nodrošina  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākumu īstenošanas uzraudzību:

  • 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" atbalstāmo darbību - atbalsta pakalpojuma apraksta izstrāde un izmēģinājumprojekta īstenošana atbalsta pasākumu nodrošināšanai - personām, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam, – bezpajumtniekiem (turpmāk – 9.1.4.4. pasākums);
  • 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākums „Deinstitucionalizācija” (turpmāk - 9.2.2.1. pasākums);
  • 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa  Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk - 9.2.2.2. pasākums).

Padomes sastāvs

Padomes vadītājs:

Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs

Padomes vadītāja vietnieks:

Aldis Dūdiņš - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors

Padomes locekļi ar balsstiesībām:

Andris Bērziņš - biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" direktors

Annele Tetere - Rīgas plānošanas reģiona Starptautisko projektu nodaļas projektu vadītāja, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve

Dace Strautkalne - Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē" vadītāja, Zemgales plānošanas reģiona pārstāve

Elīna Celmiņa - Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

Guna Eglīte - biedrības "Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" valdes priekšsēdētāja

Ilze Kurme - Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore

Ilze Skrodele-Dubrovska - Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore

Ilze Rudzīte - biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" padomniece sociālajos un veselības jautājumos

Inga Šķestere biedrības - "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja

Linda Skutāne - Alternatīvās bērnu aprūpes alianses pārstāve

Māris Grāvis - biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" valdes priekšsēdētājs

Visvaldis Gūtmanis - biedrības "Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācija" prezidents

Padomes locekle ar padomdevēja tiesībām:

Linda Ozola - biedrības "Latvijas sociālo darbinieku biedrība" valdes locekle

9.1.4.4. pasākuma īstenošanas uzraudzībai:

Padomes locekļi ar balsstiesībām:

Elvijs Kalnkambers - Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākais referents

Eva Lossane - Nodarbinātības valsts aģentūras Darba tirgus departamenta direktore

Ilze Jureviča - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Mārtiņš Moors - biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" pārstāvis, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, Labklājības departamenta direktora vietnieks

Marika Petroviča - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Maija Smane - Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" patversmes/nakts patversmes vadītāja

Padomes locekļi novērotāja statusā:

Kristīne Kļukoviča - Sociālās integrācijas fonda Sociālās saliedētības departamenta Saliedētības pasākumu koordinācijas nodaļas vadītāja, Sociālās integrācijas fonda kā finansējuma saņēmēja pārstāve

Sarmīte Vepere - Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore, Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāja

9.2.2.1. pasākuma īstenošanas uzraudzībai:

Padomes locekļi ar balsstiesībām:

Annija Novikova - Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore

Elvijs Kalnkambers - Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākais referents

Ieva Leimane - Veldmeijere biedrības “Resursu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” direktore

Ilze Jureviča - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Kaspars Prūsis - biedrības "Latvijas kristīgā alianse bāreņiem" valdes loceklis

Mārtiņš Moors - biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" pārstāvis, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, Labklājības departamenta direktora vietnieks

Marika Petroviča - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Sanita Treimane - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte

Padomes locekļi novērotāja statusā:

Ināra Krūtkrāmele - Latgales plānošanas reģiona Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja, Latgales plānošanas reģiona pārstāve

Laine Zālīte - Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vidzeme iekļauj" sociālo pakalpojumu eksperte, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve

Sandra Miķelsone-Slava - Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" vadītāja, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve

Sarmīte Vepere - Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore, Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāja

9.2.2.2. pasākuma īstenošanas uzraudzībai:

Padomes locekļi ar balsstiesībām:

Ieva Leimane - Veldmeijere biedrības "Resursu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Zelda"" direktore

Ilze Jureviča - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Ināra Krūtkrāmele - Latgales plānošanas reģiona Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja, Latgales plānošanas reģiona pārstāve

Kaspars Prūsis - biedrības "Latvijas kristīgā alianse bāreņiem" valdes loceklis

Kristīne Ķipēna - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja

Laine Zālīte - Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vidzeme iekļauj" sociālo pakalpojumu eksperte, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve

Mārtiņš Moors - biedrības "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" pārstāvis, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, Labklājības departamenta direktora vietnieks

Marika Petroviča - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Sandra Miķelsone-Slava - Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Kurzeme visiem" vadītāja, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve

Nita Jirgensone - Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta valsts attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Padomes locekļi novērotāja statusā:

Baiba Stankēviča - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta projekta vadītāja, Labklājības ministrijas kā finansējuma saņēmēja pārstāve

Sarmīte Vepere - Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore, Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāja

Padomes darbību regulē padomes nolikums.

Informācijas apmaiņa starp padomes sekretariātu un padomes locekļiem noris elektroniski, izmantojot padomes sekretariāta vienotu e-pasta adresi: spap@lm.gov.lv