Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ir iespējas piedalīties aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos:

1) Konsultācijas un darba meklēšanas atbalsts:

 • karjeras konsultācijas;
 • individuālās psihologa konsultācijas;
 • profesionālās piemērotības noteikšana personām ar invaliditāti;
 • mentorings personām ar invaliditāti.

2) Prasmju pilnveides pasākumi:

 • darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju apguve (komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes u.c.);
 • darba tirgū nepieciešamo papildus prasmju apguve (datorkursi, valodu kursi);
 • tiešsaistes platformu kursi;
 • profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide;
 • praktiskā apmācība pie darba devēja.

3) Nodarbinātības atbalsta pasākumi:

 • subsidētās darba vietas;
 • algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās;
 • atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts nokļūšanai  darba vai apmācību vietā;
 • pasākums darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai (jauniešiem 18-29 gadi, personām ar invaliditāti, studentiem-bezdarbniekiem augstākās izglītības iestādēs).

Papildu informācija:
NVA pasākumu aprakstus skatīt pielikumā

Dalību NVA pasākumos skatīt šeit