Saskaņā ar 2014. gada 16. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, Labklājības ministrija ir atbildīga par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” (regulas Nr. 1303/2013 7. pants) koordināciju (ieviešanas uzraudzību). Plašāku informāciju meklējiet šeit