Sociālie pakalpojumi

Vadlīnijas sociālā darba studiju programmu uzlabošanai, pētniecības projekts "Vadības prasmes sociālajā darbā Baltijas valstīs"

Managemant competencies in social work across the Baltic states

Pētījums "Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā"
2012. gada 20. februārī Valsts kanceleja noslēdza līgumu ar SIA „Safege Baltija" par minētā pētījuma izstrādi, kura ietvaros veikts sociālo dienestu darbības novērtējums dažāda lieluma Latvijas novados un pilsētās, lai konstatētu tajos esošo situāciju sociālā darba veikšanas jomā, identificētu šķēršļus un problēmas, kas dienestiem traucē veikt mērķtiecīgu un kvalitatīvu sociālo darbu ar klientu. Pētījuma rezultātā izstrādātas rekomendācijas turpmākai darbībai institucionālās struktūras (t.sk. kompetenču un atbildības sadalījuma) un sociālā darba jomu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un darbības efektivizēšanai, rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām finanšu plūsmas organizācijā, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nozarē, izglītības nozarē, pašvaldību un reģionālajā līmenī.


Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr. 1DP/
1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) 3.2.aktivitātes "Strukturālo reformu ievieša­nas ietekmes novērtēšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/27 ESF) ietvaros. Projekts 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.