Specifiskā atbalsta mērķi un to finansējums

  Labklājības ministrijas pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi
Nr. p.k. Pasākuma nosaukums Finansējums EUR Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Publicēti Precizēti Apstiprināti
1. 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

23.12.14. MK noteikumi Nr.836

98 186 876

03.12.14.

03.12.14.

23.12.14.

2. 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana 17.03.15. MK noteikumi Nr.129 817 191  04.12.14.

04.12.14.

23.12.14.

3.

7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana ieviešana 01.03.16. MK noteikumi Nr.126

1 400 770  05.11.15.

01.12.15.

22.12.15.

27.01.16.
4. 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai 28.04.2015. MK noteikumi Nr.207 36 614 514 - -

23.12.14.

5. 7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas sistēmas ietvaros 28.04.2015. MK noteikumi Nr.207  1.metodika 2.metodika  36 875 394 07.04.15.

23.12.14.

16.04.15.


30.04.15.

6. 7.2.1.3. Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada 1 498 882
-
- -
7.

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos 01.03.16. MK noteikumi Nr.127

*metodika (LV)

 

6 889 454 24.07.15.

26.08.15.

09.09.15.

10.11.15.


24.11.15.
8.

7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību  02.08.16. MK noteikumi Nr.504

1 843 196 12.05.16.

08.06.16.

21.06.16.

28.07.16.

15.08.16.
9.

9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem  23.12.14. MK noteikumi Nr.835

82 770 302 04.12.14. 04.12.14.

23.12.14.

10. 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi 11.08.2015. MK noteikumi Nr. 468 *metodika **pielikums 15 114 906 02.02.15.

20.04.15.

20.04.15.

11.06.15.
11. 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai 11.08.2015. MK noteikumi Nr. 467 17 083 768 02.03.15.

24.03.15.

20.04.15.

04.08.15.
12. 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija 30.06.15. MK noteikumi Nr.352  *metodika **pielikums 1 752 103 02.03.15.

24.03.15.

02.04.15.

 17.04.15.
13. 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana 20.10.2015. MK noteikumi Nr.601 1 146 716 22.04.15. 25.05.15. 02.07.15.
14. 9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana 17.05.16. MK noteikumi Nr.309 305 057

23.02.16.

21.03.16.

21.04.16.

02.06.16.
15. 9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) 09.02.2016. MK noteikumi Nr.102 6 463 045


16.11.15.

 

10.12.15.

19.01.16.

28.01.16.


19.02.16.
16.

9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās 17.12.19. MK noteikumi Nr.686 

 

 

10 535 395 03.12.14.

11.12.14.

07.01.15.

16.02.15.
17. 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings 07.07.15. MK noteikumu Nr.386 1 092 297 07.04.15.

16.04.15.

13.05.15.

03.06.15.

11.06.15.
18. 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē  06.10.2015. MK noteikumi Nr.575 3 619 546 30.06.15.

23.07.15.

24.08.15.

07.10.15.

03.11.15.
19.

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija 16.06.15. MK noteikumi Nr.313 

 

 

 

 

49 679 951 03.12.14. 02.02.15. 17.04.15.
20. 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide 09.02.2016. MK noteikumi Nr.91  5 117 073 05.11.15.

01.12.15.

22.12.15.

27.01.16.
21. 9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 22.05.2018. MK noteikumi Nr.291  4 966 963 22.03.18. 12.04.18.

29.05.18.

30.08.19.

22.

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

20.12.2016. MK noteikumi Nr.871

 

54 825 653 20.06.16.

20.07.16.

27.07.16.

25.08.16.

21.09.16.

17.11.17.

21.09.19.

23. 9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei  20.10.2015. MK noteikumi Nr.600 2 486 091 22.04.15.

25.05.2015.

08.06.2015.

02.07.15.