Specifiskā atbalsta mērķi un to finansējums

  Labklājības ministrijas pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi
Nr. p.k. Pasākuma nosaukums Finansējums EUR Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Publicēti Precizēti Apstiprināti
1.

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un

14.1.2. Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā

23.12.14. MK noteikumi Nr.836

118 852 328

(t.sk. REACT-EU 16 100 001)

03.12.14.

03.12.14.

23.12.14.

2.

7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana 

17.03.15. MK noteikumi Nr.129

837 191  04.12.14.

04.12.14.

23.12.14.

3.

7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana ieviešana 

01.03.16. MK noteikumi Nr.126

1 400 770  05.11.15.

01.12.15.

22.12.15.

27.01.16.
4.

7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai 

28.04.2015. MK noteikumi Nr.207

36 614 514 - -

23.12.14.

5.

7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas sistēmas ietvaros 

28.04.2015. MK noteikumi Nr.207  1.metodika 2.metodika

36 875 394 07.04.15.

23.12.14.

16.04.15.


30.04.15.

6.

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos 

01.03.16. MK noteikumi Nr.127

*metodika (LV)

6 889 454 24.07.15.

26.08.15.

09.09.15.

10.11.15.

24.11.15.
7.

7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību 

02.08.16. MK noteikumi Nr.504

1 843 196 12.05.16.

08.06.16.

21.06.16.

28.07.16.

15.08.16.
8.

9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem 

23.12.14. MK noteikumi Nr.835 

80 614 664 04.12.14. 04.12.14.

23.12.14.

9.

9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi 

11.08.2015. MK noteikumi Nr. 468 

15 114 906 02.02.15.

20.04.15.

20.04.15.

11.06.15.
10.

9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai 

11.08.2015. MK noteikumi Nr. 467

17 083 768 02.03.15.

24.03.15.

20.04.15.

04.08.15.
11.

9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija 

30.06.15. MK noteikumi Nr.352 

 1 748 612 02.03.15.

24.03.15.

02.04.15.

 17.04.15.
12.

9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana 

20.10.2015. MK noteikumi Nr.601

1 146 716 22.04.15. 25.05.15. 02.07.15.
13.

9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana 

17.05.16. MK noteikumi Nr.309

305 057

23.02.16.

21.03.16.

21.04.16.

02.06.16.
14.

9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) 

09.02.2016. MK noteikumi Nr.102

7 965 257


16.11.15.

 

10.12.15.

19.01.16.

28.01.16.


19.02.16.
15.

9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās 

17.12.19. MK noteikumi Nr.686

10 535 395 03.12.14.

11.12.14.

07.01.15.

16.02.15.
16.

9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings 

07.07.15. MK noteikumu Nr.386

1 092 297 07.04.15.

16.04.15.

13.05.15.

03.06.15.

11.06.15.
17.

9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē  

06.10.2015. MK noteikumi Nr.575

3 913 399

30.06.15.

23.07.15.

24.08.15.

07.10.15.

03.11.15.
18.

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija 

16.06.15. MK noteikumi Nr.313 

 

48 922 363

03.12.14. 02.02.15. 17.04.15.
19.

9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide 

09.02.2016. MK noteikumi Nr.91 

5 117 073 05.11.15.

01.12.15.

22.12.15.

27.01.16.
20.

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 

22.05.2018. MK noteikumi Nr.291 

8 583 438 22.03.18. 12.04.18.

29.05.18.

30.08.19.

21.

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

20.12.2016. MK noteikumi Nr.871

54 099 168 20.06.16.

20.07.16.

27.07.16.

25.08.16.

21.09.16.

17.11.17.

21.09.19.

22.

9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei  

20.10.2015. MK noteikumi Nr.600

2 486 091 22.04.15.

25.05.15.

08.06.15.

02.07.15.
23.

9.3.1.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā

08.02.2022. MK noteikumi Nr.102

2 600 000 21.10.21. 17.11.21. 16.12.21.