No valsts budžeta tiek finansēti tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi personām, kurām ir ilgstoši vai īslaicīgi funkcionālie traucējumi, kuru dēļ tām ir grūtības sevi aprūpēt, pārvietoties vai iekļauties sabiedrībā, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti:

Tehniskie palīglīdzekļi tiek izsniegti atbilstoši pieprasījumam, atkārtotas saņemšanas iespējas atkarīgas no konkrētajam tehniskajam palīglīdzeklim noteiktā lietošanas laika.

Personas ar prognozējamu invaliditāti pakalpojumu var saņemt laikposmā, uz kuru personai ir noteikta prognozējama invaliditāte.

Tiesiskais pamats:
Pārvietošanās, pašaprūpes tehniskajiem palīglīdzekļiem, protēzēm, ortozēm, ortopēdiskajiem apaviem un komunikācijas palīglīdzekļiem (izsniegšanu nodrošina VSIA „NRC „Vaivari""):

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punkts, 2.4. daļa, 13.1. panta otrā daļa un 25. panta pirmā, otrā un trešā daļa,
  • Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 878 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".

Surdotehnisko un tiflotehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana (izsniegšanu nodrošina LNS un LNB):

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punkts, 25. panta pirmās daļas 2. un 3. punkts, otrā daļa un ceturtā daļa,
  • Ministru kabineta 2021. gada 20.aprīļa noteikumi Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus".

Vieglo automobiļu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām - personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem var saņemt no valsts budžeta apmaksātu sev piederoša automobiļa pielāgošanu.

Tiesiskais pamats:

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punkts, 2.4. daļa, 13.1. panta otrā daļa un 25. panta otrā un trešā daļa,
  • Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 878 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".

Pakalpojuma sniegšanu nodrošina Labklājības ministrijas padotībā esošā Sociālās integrācijas valsts aģentūra.