Minimālo ienākumu līmenis ir atskaites punkts sociālās aizsardzības sistēmas jomu (valsts sociālie pabalsti, sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība) ietvaros noteikto atbalsta pasākumu pilnveidošanai. Minimālo ienākumu līmenis tika apstiprināts 2014. gadā, ka tika apstiprināta koncepcija "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu".

Minimālo ienākumu līmenis ir noteikts 40% apmērā no rīcībā esošo ienākumu mediānas, pārrēķinātas uz ekvivalento patērētāju, piemērojot ekvivalences skalu 1 un 0.7. Minimālo ienākumu līmenis ir statistisks rādītājs.

Minimālo ienākumu sliekšņi ir noteikti normatīvajos aktos sociālās aizsardzības sistēmas jomās no 01.01.2021. un to apmēri ir diferencēti – 20% līdz 80% apmērā no ienākumu mediānas. Zemākais minimālo ienākumu sliekšņu apmērs nedrīkst būt zemāks par 20% no ienākumu mediānas (saskaņā ar likumu "Par sociālo drošību").

Statistikas dati par minimālo ienākumu līmeni un minimālo ienākumu sliekšņiem ir pieejami Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Minimālo ienākumu sliekšņus piemēro, nosakot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, minimālās pensijas, garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņus, kā arī pabalstus pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes (institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa) beigšanās.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Personām ar invaliditāti

Invaliditātes grupa

Koeficients

Apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Kopš bērnības

 

I grupa

1,4

190,40

219, 80

239, 40

nestrādājošs[1]

247, 52

285, 74

311, 22

II grupa

1,2

163,20

188, 40

205, 20

nestrādājošs[2]

195, 84

226, 08

246, 24

III grupa

Bāze[3]

136

157

171

Pārējās personas ar invaliditāti

 

I grupa

1,4

152,60

175

191, 80

nestrādājošs[4]

198,38

227, 50

249, 34

II grupa

1,2

130,80

150

164, 40

nestrādājošs[5]

156,96

180

197, 28

III grupa

Bāze[6]

109

125

137

Pensijas vecumu sasniegušām personām apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

109[7]

125

137

Apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Līdz 7 g.v, t.sk. bērniem ar inval.[8]

136

157

171

No 7 g.v.[9]

163

188

206

 

Minimālās pensijas

Minimālā vecuma pensija [10]

Vecuma pensijas aprēķina bāzes apmērs 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Pensijas vecuma personām

136[11]

157

171

Personām ar invaliditāti kopš bērnības

163[12]

188

206

Minimālās invaliditātes pensija

 

Koeficients

Apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Kopš bērnības

 

I invaliditātes grupa

1.6

260,80

300,8

329, 60

II invaliditātes grupa

1.4

228,20

263,2

288, 40

III invaliditātes grupa

Bāze[13]

163

188

206

Pārējās personas ar invaliditāti

 

I invaliditātes grupa

1.6

217,60

251,2

273, 60

II invaliditātes grupa

1.4

190,40

219,8

239, 40

III invaliditātes grupa

Bāze[14]

136

157

171

Minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Līdz 7 g.v, t.sk. bērniem ar invaliditāti[15]

136

157

171

No 7 g.v.[16]

163

188

206

Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības jomā[17]

 

Apmērs EUR no 01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Garantētā minimālā ienākuma slieksnis

109[18] / 76

125  / 87,50

137 / 96

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

272[19] / 190

313  / 219

343 / 240

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

(maksimālais apmērs)

436[20] / 305

501 / 351

549 / 384

Minimālo ienākumu sliekšņi pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes

 

Apmērs EUR no

01.01.2021.

Apmērs EUR no 01.07.2023.

Apmērs EUR no 01.01.2024.

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

218 / 327

251[21] / 376[22]

274 / 411

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

109 / 163

125[23] / 188[24]

137 / 206

 


[1] + 30% piemaksa no I invaliditātes grupai noteiktā apmērā

[2] +20% piemaksa no II invaliditātes grupai noteiktā apmērā

[3] 25 % no ienākumu mediānas

[4] + 30% piemaksa no I invaliditātes grupai noteiktā apmēra

[5] +20% piemaksa no II invaliditātes grupai noteiktā apmērā

[6] 20 % no ienākumu mediānas

[7] 20 % no ienākumu mediānas

[8] 25 % no ienākumu mediānas

[9] 30 % no ienākumu mediānas

[10] Piemērojot vecuma pensijas aprēķina bāzei koeficientu – 1,1, un par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, palielinot apmēru par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes

[11] 25 % no ienākumu mediānas

[12] 30 % no ienākumu mediānas

[13] 30 % no ienākumu mediānas

[14] 25 % no ienākumu mediānas

[15] 25 % no ienākumu mediānas

[16] 30 % no ienākumu mediānas

[17] Tiek piemērotas ekvivalences skalas: pirmajai personai mājsaimniecībā piemēro koeficientu 1, pārejām personām - 0.7 no pirmās personas

[18] 20 % no ienākumu mediānas

[19] 50 % no ienākumu mediānas

[20] 80 % no ienākumu mediānas

[21] 40 % no ienākumu mediānas

[22] 60 % no ienākumu mediānas

[23] 20 % no ienākumu mediānas

[24] 30 % no ienākumu mediānas