Politikas mērķis: veicināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu nozaru politiku īstenošanu, tādējādi sekmējot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu dzīvē.

Politikas rezultāts:

  • tiesību aktos integrēts sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību princips;
  • nozaru politikās ievērotas sieviešu un vīriešu tiesības, iespējas un vajadzības.
  • indivīdi un sabiedrība kopumā izprot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principa nozīmi ikdienas dzīvē.