Maksājumi iedzīvotājiem, kas saistīti ar pašvaldību brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām iedzīvotāju un sociālo grupu interesēs ikvienā jautājumā saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar normatīvo aktu.

Pašvaldību likuma 5. pants nosaka:

  • Pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav citu institūciju kompetencē un ja šādu darbību neierobežo citi likumi.
  • Brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība.
  • Brīvprātīgās iniciatīvas plāno un finansējumu to izpildei nodrošina, ja tas netraucē pašvaldības kompetencē esošo autonomo funkciju un deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.

Pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu piemēri

Piešķīrumi  iedzīvotājiem natūrā brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei naudā

Pārtikas taloni un ēdināšanas izdevumi zupas virtuvēs, kas tiek piešķirti nevērtējot materiālo situāciju

Pašvaldības pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, nevērtējot materiālo situāciju

Pašvaldības pabalsts personas nāves gadījumā

Pabalsts dokumentu atjaunošanai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam, nevērtējot materiālo situāciju

Ikgadējs pabalsts politiski represētiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Taloni vai pārskaitījums pirts vai dušas pakalpojuma izmantošanai

Ikgadējs pašvaldības pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem

Atbalsts tuberkulozes slimniekiem

Pabalsts personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas

Atbalsts hemodialīzes pacientiem transporta pakalpojumiem

Pašvaldības pabalsts aizbildņiem

Braukšanas kartes konkrētām personām

Pašvaldības pabalsts aizgādņiem

Dāvana pirmklasniekiem

Pabalsts jubilejā

Dāvana absolventiem uz izlaidumu

Ikmēneša pabalsts 100 - gadniekam

Dāvana Ziemassvētkos, Lieldienās u.c.

Pabalsts kancelejas preču iegādei - 1.klases izglītojamiem

Taloni/dāvanu karte Ziemassvētkos u.c

Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem līdz 1 gada vecumam

Dāvana 90; 95; 100 gadu jubilejā

Pabalsts ceļa izdevumiem

Dāvana ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā

 

Pašvaldības speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumi personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

 

Degvielas apmaksa personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

 

  • Ja pabalsts tiek piešķirts pirmklasniekiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, tad tas būs sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai.
  • Ja veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pensionāriem un personām ar invaliditāti, papildus kritērijs ir atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad tas uzskatāms par sociālās palīdzības pabalstu atsevišķu ar veselību saistītu izdevumu apmaksai.
  • Ja pabalsts veselības aprūpei noteikts, piemēram, visiem bērniem ar invaliditāti, nevērtējot ģimenes ienākumus, tad tas būs pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts.  
  • Pašvaldība var izvērtēt, kurus no brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem, kuri tiek piešķirti, izvērtējot materiālo situāciju, varētu kvalificēt kā pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai, kuru mērķis būtu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšana.

Piemēram, pabalsts dokumentu atjaunošanai, pabalsts ar pārvietošanos saistītu izdevumu apmaksai u.tml.

Precīza informācija par katras pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām meklējama katras pašvaldības interneta tīmekļa vietnē pie saistošajiem noteikumiem.