• Metodiskās vadības un kontroles departaments
  • ES struktūrfondu departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa " Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma ""Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

Priekšlikumi: līdz 10.12.2020.
Dokuments: Normatīvais akts
Atbildīgais: Jānis Laucis, tel. 67021660, e-pasts: Janis.Laucis@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumu projekts).
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība: izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada oktobrī.
Priekšlikumi: līdz 06.10.2020.
Atbildīgais: Inga Krīgere, 67021561, Inga.Krigere@lm.gov.lv

  • Sociālo pakalpojumu departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Priekšlikumi: līdz 05.05.2020.

Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku
Priekšlikumi: līdz 06.10.2020.
Atbildīgais: Ineta Pikše, ineta.pikse@lm.gov.lv, 67021634

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"
Priekšlikumu sniegšanas termiņš - 5.maijs
Atbildīgais: Inga Martinsone, tel. 64331825, inga.martinsone@lm.gov.lv

  • Bērnu un ģimenes politikas departaments

 

  • Sociālās apdrošināšanas departaments

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā”
Priekšlikumi: līdz 10.05.2020.

Atbildīgais: Liene Ramane, 67 021 687, Liene.Ramane@lm.gov.lv

  • Darba tirgus politikas departaments 

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
Priekšlikumi: līdz 19.09.2019.
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 „Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi”
Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv 

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”
Priekšlikumi: līdz 09.09.2019.
Atbildīgais: Olga Iļjina, 67021616, Olga.Iljina@lm.gov.lv 

  • Sociālās iekļaušanas politikas departaments

 

  • Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”
Priekšlikumi: līdz 20.06.2020

Atbildīgais: Jolanta Geduša Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”  un 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"
Priekšlikumi: līdz 22.06.2020
Atbildīgais: Jolanta Geduša, 67021526, Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde