Šeit publicēti izstrādes stadijā esošie politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli norādītajai kontaktpersonai.

Politikas plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekts Termiņš priekšlikumiem
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs 30.07.2021.
Par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā 21.07.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"

15.07.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

15.07.2021.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

02.08.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 19.07.2021.
 Informatīvais ziņojums “Par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā reģionu iedzīvotājiem” 19.07.2021.
Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu 16.07.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 293 „Demogrāfisko lietu padomes nolikums” 12.07.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 01.07.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”

17.06.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”.

14.06.2021.
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru 20.05.2021.
Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam 14.05.2021.
Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam 14.05.2021.
Informatīvais ziņojums “Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidi” 10.05.2021.

MK noteikumu grozījumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, kas paredz papildināt ar iekārtām ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentratoriem) valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu.

07.05.2021.
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu 07.05.2021.

Ministru kabineta noteikumi  “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu īstermiņa valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu”

07.05.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

29.04.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 “Sociālas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām””

26.04.2021.
“Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” 16.04.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 “Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”

16.04.2021.
Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021. - 2023. gadam. 09.04.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr.126 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” īstenošanas noteikumi”

01.04.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi”

26.03.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 427 “Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību”

24.03.2021.
Ministru kabineta noteikumi “Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība  “Goda ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”” 19.03.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi” 18.02.2021.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā 08.02.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 12.01.2021.
ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam projekts 19.01.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi” 

28.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa " Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma ""Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 10.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi" 06.10.2020.
Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku 06.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 18.08.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos Nr. 908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 20.02.2021.
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā” 10.05.2020.
Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 05.05.2020.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" 05.05.2020.