Šeit publicēti izstrādes stadijā esošie politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli norādītajai kontaktpersonai.

Politikas plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekts Termiņš priekšlikumiem

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

15.01.2021
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”. 12.01.2021
ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam projekts 19.01.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi”

05.01.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi” 

28.12.2020.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”

 
Pamatnostādņu projekts "Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
 
30.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa " Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi" 16.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa " Izveidot darba tirgus apsteidzošo  pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi" 16.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa " Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma ""Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 10.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi" 06.10.2020.
Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku 06.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 18.08.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos Nr. 908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 20.02.2021.
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā” 10.05.2020.
Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 05.05.2020.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" 05.05.2020.