Līdz 2021. gada 9. septembrim šeit publicēti izstrādes stadijā esošie politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli norādītajai kontaktpersonai. Turpmāk tie tiks publicēti https://tapportals.mk.gov.lv/ 

Politikas plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekts Termiņš priekšlikumiem

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums

23.09.2021.
Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” 

23.09.2021.

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi"

21.09.2021.

Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu

21.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”

20.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

17.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi”

17.09.2021.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskā vidē pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanu

06.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi

03.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”

03.09.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi"

03.09.2021.
Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 13.09.2021.
Par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā 21.07.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"

15.07.2021.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

02.08.2021.
Informatīvais ziņojums “Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidi” 10.05.2021.
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu 07.05.2021.

Ministru kabineta noteikumi  “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu īstermiņa valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu”

07.05.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

29.04.2021.

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi” 

28.12.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos Nr. 908 „Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 20.02.2021.
Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 05.05.2020.