Valsts atbalsta mērķis

Principa "nauda seko klientam" (turpmāk – NSK) mērķis ir daļēji kompensēt izmaksas pašvaldībām par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu1 personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – VSAC) pakalpojumu sniegšana.

Personu loks un pakalpojumi, kuru izmaksām pašvaldība var saņemt NSK kompensāciju

NSK tiek piemērots šādām personu grupām, kas pārtraukušas saņemt VSAC pakalpojumus  laikā no 2018. gada 1. jūlija2 :

  • pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem;
  • pilngadīgām neredzīgām personām;
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem;
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem.

NSK piemēro, ja pašvaldība personai nodrošina kādu no sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, piemēram, aprūpi mājās, dienas centra, dienas aprūpes centra, grupu mājas (dzīvokļa), specializētās darbnīcas, atelpas brīža, sociālās un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus, speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības, ģimenes asistenta vai citus sociālos pakalpojumus, kuru nepieciešamība ir noteikta personai izstrādātajā individuālajā sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānā.
NSK turpina piemērot, ja bērnam, kuram tika piemērots NSK, pēc pilngadības sasniegšanas ir smagi un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumi un ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

NSK piemēro arī tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir pārtraukušas saņemt VSAC izveidotu valsts finansētu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu3.

NSK nepiemēro, ja persona pēc VSAC pakalpojuma pārtraukšanas saņem pakalpojumu citā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

NSK netiek attiecināts uz valsts finansētu asistenta pakalpojumu pašvaldībā un citiem valsts finansētiem vai līdzfinansētiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī tad, ja sociālo pakalpojumu izmaksu kompensāciju pašvaldība saņem no deinstitucionalizācijas projekta4.

NSK apmērs un saņemšanas kārtība

Finansējuma apmērs, ko valsts var kompensēt pašvaldībai par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu vienai personai, ir līdz 7085,20 eiro gadā (vidēji 590 euro mēnesī). Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas.

NSK kompensāciju pašvaldība var saņemt reizi pusgadā.

NSK kompensācijas saņemšanai, pašvaldība katram pusgadam sekojošā mēnesī līdz 15. datumam, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu (SPOLIS), iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par faktiskajiem izdevumiem sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Pārskata forma ir noteikta Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 2.pielikumā. 

Labklājības ministrija NSK kompensāciju izmaksā uz pašvaldības norādīto kontu Valsts kasē 10 darbdienu laikā pēc iesniegtā pārskata apstiprināšanas.


Pilngadīgas personas - pārcēlušās uz parastu mājokli, sociālo māju vai grupu māju (dzīvokli), bērni – uzsākuši dzīvi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē.

NSK var piemērot arī gadījumos, ja persona ir pārtraukusi saņemt VSAC pakalpojumu pirms 2018. gada 1. jūlija, un ir saņēmusi sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus deinstitucionalizācijas projektā.

2019. gadā bija viena šāda grupu māja (dzīvokļi) - Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Rūja" grupu dzīvokļi "Saulrīti".

4 Ja persona pēc VSAC pakalpojuma pārtraukšanas ir saņēmusi deinstitucionalizācijas projekta finansētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, NSK šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām var piemērot ar dienu, kad minētās izmaksas vairs netiek kompensētas no deinstitucionalizācijas projekta.