Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsta krīzes situācijā mērķis ir operatīvi sniegt materiālu atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

!!! To izmaksā pašvaldības sociālais dienests neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju (ienākumus un īpašumus).[1]

Krīzes situācija[2] ir situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalsts krīzes situācijā ir viens no pašvaldības izmaksājamiem papildu sociālās palīdzības pabalstu veidiem.

Pabalsta apmēru un piešķiršanas un izmaksas kārtību katra pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos. Parasti saistošajos noteikumos noteikts termiņš, kādā tiek izskatīts pieprasījums krīzes situācijas risināšanai.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu krīzes situācijā, personai pašvaldībā vai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un krīze situāciju pamatojoši dokumenti

Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai.

Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ

Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, izmantojot IT sistēmu SOPA, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

Pabalstu krīzes situācijā var piešķirt nepieprasot papildu dokumentus.

Mājsaimniecība, kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu attālināti:

  • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  • iesniedz caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  • kur iespējams, e-pastā vai telefoniski;
  • ievieto iesniegumu speciāli paredzētā slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā.

!!! Katrs gadījums ir individuāls, un tiek risināts individuāli, tāpēc krīzes situācijās iedzīvotāji ir aicināt vērties sociālajā dienestā atbalsta saņemšanai.

!!! Krīze ārkārtējās situācijas (turpmāk – ĀS) kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid-19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju. Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.

!!! Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.1pantā noteiktajam ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai var piešķirt arī mērķa grupai, kas neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta nosacījumiem, ja personas pamatvajadzības nav iespējams nodrošināt citā veidā.

Ja tiek konstatēts, ka mājsaimniecība atbilst sociālās palīdzības saņēmēja kritērijiem, bet iepriekš nav vērsusies pēc palīdzības, tiek izvērtēta iespēja piešķirt attiecīgu statusu, sociālās palīdzības pabalstus un atvieglojumus (piemēram, mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi ienākumus ir zaudējuši jau pirms ĀS un arvien nespēj atrast darbu).


[1] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. panta pirmā daļa.

[2]Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 39. punkts (24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.).