Pabalsta krīzes situācijā mērķis ir operatīvi sniegt materiālu atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. panta pirmo daļu to izmaksā pašvaldības sociālais dienests neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju (ienākumus un īpašumus) .

Krīzes situācija ir situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 39. punkts).

Pabalsts krīzes situācijā ir viens no pašvaldības izmaksājamiem papildu sociālās palīdzības pabalstu veidiem.

Pabalsta apmēru un piešķiršanas un izmaksas kārtību katra pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos. Parasti saistošajos noteikumos noteikts termiņš, kādā tiek izskatīts pieprasījums krīzes situācijas risināšanai.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu krīzes situācijā, personai pašvaldībā vai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un krīze situāciju pamatojoši dokumenti

Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai.

Katrs gadījums ir individuāls, un tiek risināts individuāli, tāpēc krīzes situācijās iedzīvotāji ir aicināt vērties sociālajā dienestā atbalsta saņemšanai.

Ja tiek konstatēts, ka mājsaimniecība atbilst sociālās palīdzības saņēmēja kritērijiem, bet iepriekš nav vērsusies pēc palīdzības, tiek izvērtēta iespēja piešķirt attiecīgu statusu, sociālās palīdzības pabalstus un atvieglojumus.