Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai var saņemt persona, kurai pašai vai kura bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu šī pabalsta saņemšanai.

Šī pabalsta apmērs ir 105,00 eiro par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalsta apmērs ir noteikts vienādā apmērā visām personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās. Par šī pabalsta izlietojumu cilvēkiem nav jāatskaitās.

Tiesības saņemt šo pabalstu ir no dienas, kad personai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums. Ja atzinums personai nav izsniegts, nosakot invaliditāti, tā var vērsties pie sava ārstējošā ārsta pēc nosūtījuma VDEĀVK atzinuma saņemšanai.

Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts minētais atzinums. Savukārt pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte.

Ja pēdējo sešu mēnešu periods, par kuru izmaksājams pabalsts, sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos ir nepilns, pabalstu par šo periodu izmaksā pilnā apmērā kā par sešu mēnešu periodu.

Pieprasot pabalstu transporta izdevumu kompensācijai, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt: