Politikas mērķis:

  • Nodrošināt, ka iedzīvotājiem pieejamie universālie un ienākumu testētie sociālie pabalsti ir sabalansēti un savstarpēji papildinoši

Politikas rezultāti:

  • Valsts sniegtais materiālais atbalsts mazina nabadzības risku iedzīvotājiem vismaz par 20%, tai skaitā, vismaz par 35% pensijas vecuma cilvēkiem, vismaz par 20% bērniem
  • Samazinās personu īpatsvars, kuru ienākumi ir zem trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa, līdz 11%

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam