Adoptētājam ir tiesības saņemt:

1. Uzturnaudu vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošinātājs atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpe.

Pirmsadopcijas aprūpes laikā bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam adoptētājam izmaksā:

  • bērnu aprūpes iestāde, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē;
  • pašvaldība, ja bērns atrodas audžuģimenē. Pašvaldība pārtrauc pabalsta izmaksu audžuģimenei adoptējamā bērna uzturam ar dienu, kad bāriņtiesa viņu nodevusi pirmsadopcijas aprūpē. Pirmsadopcijas aprūpes laikā pabalstu adoptējamā bērna uzturam adoptētājam izmaksā ar dienu, kad bāriņtiesa adoptējamo bērnu nodevusi pirmsadopcijas aprūpē;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ja adoptējamais bērns atrodas aizbildņa ģimenē. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārtrauc pabalsta izmaksu aizbildnim adoptējamā bērna uzturam ar dienu, kad bāriņtiesa adoptējamo bērnu nodevusi pirmsadopcijas aprūpē. Pirmsadopcijas aprūpes laikā pabalstu adoptējamā bērna uzturam adoptētājam izmaksā ar dienu, kad bāriņtiesa viņu nodevusi pirmsadopcijas aprūpē.

Adoptējamā bērna uzturnaudas izmaksu adoptētājam pārtrauc:

  • ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu;
  • ar dienu, kad bāriņtiesa pieņem lēmumu par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu.

2. Bērna adopcijas pabalstu: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/berna-adopcijas-pabalsts/ 

3. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-adoptejama-berna-aprupi

4. Atlīdzību par bērna adopcijuhttp://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/atlidziba-par-berna-adopciju

5. Psiholoģisko atbalstu

No 2019. gada ārpusģimenes atbalsta centri piesaista jaunus adoptētājus, nodrošina mācības potenciālajiem adoptētājiem, nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu. Informāciju par visiem atbalsta centriem un to atrašanās vietu skatiet šeit.