Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 3.pantu personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personai ar invaliditāti) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. To piešķir:

 • personai ar invaliditāti (tai skaitā personai ar invaliditāti kopš bērnības), kura pārsniegusi 18 gadu vecumu. Šādos gadījumos pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku;
 • personai, kura nav nodarbināta un ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju. Šādos gadījumos valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz mūžu;
 • personai, kura zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā. Šajā gadījumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai. Pabalsta izmaksu turpina, ja persona pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

 • personai, kura sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju – 137,00 eiro mēnesī;
 • personai ar III invaliditātes grupu:
 1. 137 eiro apmērā, ja invaliditāte noteikta vispārējas saslimšanas gadījumā;
 2. 171 eiro apmērā, ja invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
 • personai ar I un II invaliditātes grupu:
 1. 137 eiro apmērā, pabalsta apmēram, personai ar I invaliditātes grupu piemērojot koeficientu 1.4, personai ar II invaliditātes grupu – 1.2;
 2. 171 eiro apmērā, ja invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, pabalsta apmēram, personai ar I invaliditātes grupu piemērojot koeficientu 1.4, personai ar II invaliditātes grupu – 1.2.

Ja persona ar I vai II invaliditātes grupu nav nodarbināta, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam veic piemaksu no attiecīgai grupai noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra – personai ar I invaliditātes grupu 30% apmērā, personai ar II invaliditātes grupu – 20% apmērā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personai ar invaliditāti no 2024. gada 1. janvāra:

Personai ar invaliditāti, kura strādā

Vispārējā gadījumā:

I inv.gr. – 191,80 eiro/mēn.

II inv.gr. – 164,40 eiro/mēn.

III inv.gr. – 137,00 eiro/mēn

Ja invaliditāte no bērnības:

I inv.gr. – 239,40 eiro/mēn.

II inv.gr. – 205,20 eiro/mēn.

III inv.gr. – 171,00 eiro/mēn

Personai ar invaliditāti, kura nestrādā

Vispārējā gadījumā:

I inv.gr. – 249,34 eiro/mēn.

II inv.gr. – 197,28 eiro/mēn.

III inv.gr. – 137,00 eiro/mēn.

Ja invaliditāte no bērnības:

I inv.gr. – 311,22 eiro/mēn.

II inv.gr. – 246,24 eiro/mēn.

III inv.gr. –171,00 eiro/mēn..

 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu var saņemt:

 • sakarā ar invaliditāti vai noteikto pensionēšanās vecumu – Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieku un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi Latvijā bez pārtraukuma nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, bet kopumā – ne mazāk kā 60 mēnešus;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā – Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri patstāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi zaudējuši apgādnieku.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālais apmērs katram bērnam mēnesī:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 171,00 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma – 206,00 eiro.

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

Pieprasot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē, tad papildus pieprasījumam VSAA jāiesniedz vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņa.