Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Labklājības ministrijas darbiniekiem?

Ikviens Labklājības ministrijas nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Labklājības ministrijā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Labklājības ministriju par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā.

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Labklājības ministrijā var iesniegt:

 1. elektroniski, izmantojot e-adresi vai www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv;
 2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi lm.trauksme@lm.gov.lv;
 3. pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Labklājības ministrijai juridiskajā adresē - Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, kādā no šādiem veidiem:
  1. nosūtot pa pastu;
  2. nogādājot ar kurjeru;
  3. iesniedzot klātienē;
  4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ministrijas ēkas II korpusa kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu un nav pakļauta videonovērošanai (iekšējās trauksmes celšanas gadījumos).

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Ja trauksmes celšanas ziņojumā ietvertā jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā būs Labklājības ministrijas kompetencē, ministrija izvērtēs ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm - ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņems par to lēmumu. Savukārt, ja trauksmes celšanas ziņojums nebūs Labklājības ministrijas kompetencē, tā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūtīs iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informēs par to trauksmes cēlēju. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas rezultātu.

Par trauksmes celšanas jautājumiem Labklājības ministrijā konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos - Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzine Baiba Veberste-Šimčuka un Līga Lamba, tālr.: 67021644, e-pasts: lm.trauksme@lm.gov.lv. Pie minētajām kontaktpersonām var uzzināt informāciju par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.