Trauksmes celšana ir ikviena iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, kā arī novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšanas iespēja Latvijā tika ieviesta līdz ar Trauksmes celšanas likuma spēkā stāšanos 2019. gada 1. maijā. Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu.

Par trauksmes cēlēju ir uzskatāma fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, kā arī ziņošana par citu Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešajā daļā minēto informāciju.

Trauksmes cēlēja ziņojumu persona iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.panta noteikumus, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un ietverot tajā Trauksmes celšanas likuma 6.pantā minēto informāciju, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iespējams lejuplādēt šeit:

vai Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv .

Labklājības ministrijā trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt šādos veidos:

 1. elektroniski, izmantojot e-adresi vai www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv ;
 2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi lm.trauksme@lm.gov.lv;
 3. pašrocīgi parakstītu, iesniedzot Labklājības ministrijai juridiskajā adresē - Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, kādā no šādiem veidiem:
  1. nosūtot pa pastu;
  2. nogādājot ar kurjeru;
  3. iesniedzot klātienē;
  4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ministrijas ēkas II korpusa kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu un nav pakļauta videonovērošanai (iekšējās trauksmes celšanas gadījumos).

Ja trauksmes celšanas ziņojumā ietvertā jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā būs Labklājības ministrijas kompetencē, ministrija izvērtēs ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm - ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņems par to lēmumu. Savukārt, ja trauksmes celšanas ziņojums nebūs Labklājības ministrijas kompetencē, tā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūtīs iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informēs par to trauksmes cēlēju. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas rezultātu.

Par trauksmes celšanas jautājumiem Labklājības ministrijā konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos - Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzine Baiba Veberste-Šimčuka un Līga Lamba, tālr.: 67021644, e-pasts: lm.trauksme@lm.gov.lv. Pie minētajām kontaktpersonām var uzzināt informāciju par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Vispārējo atbalstu un konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos sniedz Valsts kanceleja. Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv ir pieejama sīkāka informācija par trauksmes celšanas jautājumiem un trauksmes cēlēju aizsardzības garantijām.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini  Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.