Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu: 1) kas var kaitēt sabiedrības interesēm, 2) ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un 3) tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas trīs  minētās pazīmes, lai iesniegumu varētu uzskatīt par trauksmes cēlēja ziņojumu!

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4. pantā minētos mehānismus, t.i., izmantojot iekšējo vai ārējo trauksmes celšanas mehānismu, tostarp vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

“Labklājības ministrijā trauksmes ziņojumu (ministrijas sagatavoto trauksmes celšanas veidlapu variet lejuplādēt šeit) var iesniegt šādi:

1. elektroniski, izmantojot e-adresi vai www.latvija.lv;
2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi lm.trauksme@lm.gov.lv;
3. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
    3.1. nosūtot pa pastu; 
    3.2. nogādājot ar kurjeru; 
    3.3. iesniedzot klātienē; 
    3.4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ministrijas ēkas II korpusa kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu un nav pakļauta videonovērošanai.”

Trauksmes ziņojumu Labklājības ministrijai vai trauksmes cēlēja ziņojumu kontaktpunktam Valsts kancelejai, vai jebkurai citai iestādei var iesniegt, izmantojot Valsts kancelejas piedāvātās trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas iespējas Valsts kancelejas izstrādātajā vietnē  www.trauksmescelejs.lv, aizpildot Valsts Kancelejas izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

Ja Labklājības ministrija konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

Ja jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā ir Labklājības ministrijas kompetencē, ministrija izvērtē, vai iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzines Baiba Veberste-Šimčuka un Līga Lamba, tālr.: 67021644, e-pasts: lm.trauksme@lm.gov.lv

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkta Valsts kancelejas pienākumos, citu starpā, ietilpst:

1) nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
2) sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
3) saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
4) veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
5) sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
6) katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.