Politikas virsmērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību.

Politikas apakšmērķi:

  • palielināt materiālo atbalstu, kā arī uzlabot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm;
  • dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas;
  • mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus;
  • aizsargāt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē.

Politikas rezultāts:

  • palielinājusies dzimstība;
  • samazinās nabadzības riskam pakļauto ģimeņu īpatsvars;
  • uzlabojas bērnu attīstībai un audzināšanai labvēlīgi apstākļi;
  • bāreņu un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vairāk iespēju augt ģimenē.