Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, valsts piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Profesionālo rehabilitāciju nodrošina Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola.

Vide SIVA ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Profesionālā rehabilitācija ietver šādas darbības:

 • profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
 • individuālo sociālo rehabilitāciju;
 • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Nepieciešamie dokumenti:

 • ģimenes ārsta atzinums (U27), kurā norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas SIVA;
 • ja personai noteikta prognozējama invaliditāte, tad nepieciešama ārstējošā ārsta izsniegta individuālā rehabilitācijas plāna kopija;
 • dokumentu, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte;
 • uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja esat mainījis uzvārdu pēc izglītības iegūšanas (piemēram, laulības, šķiršanas vai cits dokuments).

Personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti studiju vai mācību laikā SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts apmaksā:

 • izglītības programmas;
 • ārsta, psihologa, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; veselības uzlabošanas procedūras;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošanu;
 • autovadīšanas apmācības.

Pieteikšanās: Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) , Slokas ielā 68, Dubultos, Jūrmalā vai pa tālruni 67811704, kā arī SIVA mājas lapā www.siva.gov.lv vai SIVA reģionālajos atbalsta punktos.