Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja tika izveidota 2007. gadā, aizstājot iepriekšējo Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai īstenošanas pārraudzības komiteju, kas darbojās no 2004. gada. Komitejas ietvaros tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar nabadzības, ienākumu nevienlīdzības un sociālās atstumtības situāciju valstī, sniegti priekšlikumi politikas plānošanas dokumentu un izstrādei un pilnveidošanai sociālās iekļaušanas politikas jomā, notiek informācijas apmaiņa par aktuālo sociālās iekļaušanas jomā, piemēram, aktuālajiem statistikas datiem, jaunajām likumdošanas iniciatīvām dažādās nozarēs, labās prakses piemēriem. Komiteja konsultatīvi uzrauga Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” ietvaros izstrādājamo:

  • nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu;
  • zinātnisko pētījumu par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū;
  • metodoloģijas izstrādi iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācijas īstenošanai.

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sastāvā ir pārstāvji no nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts policijas, kā arī sociālie partneri.

    Komitejas darba programmas

    Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes