Papīra vējdzirnavas aplī. Viens spārns oranžs. Fonā teksts Atveseļošanas fonds Latvijā 6% nevienlīdzības mazināšanai

Atveseļošanas fonds jeb Atveseļošanas un noturības mehānisms ir Atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU galvenais elements, kas nodrošina finanšu atbalstu reformu un investīciju īstenošanai ES dalībvalstīs, lai:

 • Mazinātu pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi.
 • Padarītu dalībvalstis noturīgākas un labāk sagatavotas izaicinājumiem un iespējām, ko rada zaļā un digitālā pārkārtošanās.
 • Līdz 2050. gadam sasniegtu ES klimatneitralitātes mērķi.
 • Nostādītu Eiropu uz digitālās pārkārtošanās ceļa.
 • Radītu darbvietas un stimulētu izaugsmi.

Atveseļošanas fondam Latvijā ir vairāki darbības virzieni (https://www.esfondi.lv/par-es-fondiem/es-fondi-un-citi-finansu-instrumenti/af).

Labklājības nozarē īstenotā reforma (https://commission.europa.eu/projects/improving-conditions-minimum-income-reform_en) un investīcijas ir fokusētas uz nevienlīdzības mazināšanu un sociālās iekļaušanas un nodarbinātības veicināšanu. Šiem mērķiem kopumā plānots finansējums 120,1 milj. EUR apmērā jeb 6 % no kopējā Atveseļošanas fonda Latvijā aploksnes.

Minimālo ienākumu līmeņa reforma

Reformas vispārējais mērķis ir mazināt nevienlīdzību, uzlabot sociālās drošības tīklu, veicināt sociālo integrāciju un iekļaušanu Latvijā. Reforma paredz pārskatīt minimālo ienākumu minimumu, nosakot to ne mazāk kā 20 % apmērā no vidējiem ienākumiem. Turklāt no 2023. gada pozitīvas indeksācijas procedūra notiks katru gadu. Iepriekš minimālo ienākumu sistēmā bija noteiktas robežvērtības nominālā izteiksmē, un tā tika pārskatīta vienu reizi trijos gados.

Vairāk sadaļā: Minimālo ienākumu līmeņa reforma

Atveseļošanas fonda finansējums pieejams:

 1. Nodarbinātības veicināšanai:

  • Atvēlēti 24 % jeb 28,7 milj. EUR no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes.
  • Tiek īstenota viena investīciju programma prasmju pilnveidei pieaugušajiem.
  • Investīcijas mērķis – veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas un iekļaušanos darba tirgū.
  • Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
 2. Vides piekļūstamības uzlabošanai:

  • Atvēlēti 12 % jeb 14,5 milj. EUR no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes.
  • Tiek īstenotas divas investīciju programmas.
  • Investīciju mērķis – palielināt labklājības nozares publisko pakalpojumu un pašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūras pieejamību un atbalstīt mājokļu pielāgošanu personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi.
  • Projektus īstenos pašvaldības vai pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības vai pašvaldību kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu, Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams".
 3. Pakalpojumu attīstībai:

  • Atvēlēti 62,7 % jeb 75,3 milj. EUR no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes.
  • Tiek īstenotas trīs investīciju programmas.
  • Investīciju mērķis – attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu infrastruktūru pensijas vecuma personām, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo aprūpētāju kompetenču centru.
  • Projektus īsteno Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams", pašvaldības vai pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības vai pašvaldību kontrolētas kapitālsabiedrības, kas nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu un Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
 4. Institūciju veiktspējas stiprināšanai:

  • Atvēlēti 1,3 % jeb 1,6 milj. EUR no kopējās labklājības nozares investīciju aploksnes.
  • Tiek īstenota viena investīciju programma.
  • Investīcijas mērķis – izstrādāt digitālu rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm.
  • Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Atveseļošanas fonda investīcijas:

 1. Nodarbinātības veicināšanai:

 2. Vides piekļūstamības uzlabošanai:

 3. Pakalpojumu attīstībai:

 4. Institūciju veiktspējas stiprināšanai: