Aptauja par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā

Lai noskaidrotu asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli par izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā, tika veikta personu aptauja par apmierinātību ar asistenta pakalpojumu. Aptaujas mērķis bija novērtēt tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personu iespējām saņemt viņu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Aptauja tika veikta laika posmā no 26.10.2021 līdz 08.11.2021. 
Kopā aptaujā piedalījās 760 personas ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, radinieki un uzticības personas. Par derīgām tika atzītas un līdz ar to aptaujas apkopojumā tika vērtētas 756 respondentu sniegtās atbildes.

Metodiskie ieteikumi

Semināru ieraksti

Asistenta un pavadoņa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti (pilngadīgai personai un bērnam ar invaliditāti) tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, kā arī veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanas kārtību reglamentē: 

 • Invaliditātes likuma 1. panta 1. un 11. punkts, 12. panta pirmās daļas 3., 31., 4., 41. punkts un, 12. panta otrā un 23. daļa
 • Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr.316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" (MK noteikumi Nr.316)

Asistenta pakalpojumu ir tiesības pieprasīt:

 • bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
 • personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀVK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma nepieciešamību vērtē un nosaka pašvaldības sociālais dienests, atbilstoši MK noteikumu Nr.316 1. pielikumā "Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana" noteiktajiem kritērijiem.

 • Tiesības sniegt asistenta pakalpojumu pašvaldībā un pavadoņa pakalpojumu ir jebkurai fiziskai personai, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.
 • Ja asistenta vai pavadoņa pakalpojums tiek sniegts nepilngadīgai personai ar invaliditāti, asistentam vai pavadonim ir jāapgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā vismaz 8 akadēmisko stundu apjomā. Šīs zināšanas ir jāpilnveido ik pēc diviem gadiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likums noteic pamatprincipus, kuriem jebkurai trešajai personai ir jāatbilst, lai viņa varētu veikt bērna aprūpi, uzraudzību un nodrošināt bērna drošību brīdī, kad tai bērns ir uzticēts. Ikviena cita fiziska persona neatkarīgi no radniecības, ja tā nav bērna likumiskais pārstāvis, ir trešā persona un tai ir jāizpilda Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasības, tostarp  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 20.punktā noteiktais – apgūt speciālās zināšanas, ja tā ar saviem darba pienākumiem (arī pakalpojuma ietvarā) skar vai var skart bērna intereses.

! Bērna vecāki uz aizgādības tiesību pamata ir dabiskie aizbildņi un likumiskie pārstāvji, kam ir no aizgādības izrietošs pienākums rūpēties par bērnu. Tādejādi speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā bērna vecākiem (u.c. bērna likumiskajiem pārstāvjiem) nav jāapgūst, ja viņi sniedz asistenta vai pavadoņa pakalpojumu tikai savam bērnam.

 • Mācības bērnu tiesību aizsardzības jomā organizē darba devējs (pašvaldības sociālais dienests) pēc Bērnu aizsardzības centra izstrādāta mācību programmas parauga vai persona pati var apgūt attiecīgo mācību programmu pie pakalpojuma sniedzēja, kurš īsteno šādu mācību programmu.

Bērniem ar invaliditāti:

 • vispārējā gadījumā – 80 h/mēnesī;
 • ja bērns regulāri (vismaz reizi nedēļā) saņem ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus – 100 h/mēnesī.

Personām ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma apjoms tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumu Nr.316 1. pielikumā “Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana” noteiktajiem kritērijiem no 15 līdz 160 h/mēnesī. Pakalpojuma apjomu veido:

 • personai noteiktais asistenta atbalsta nepieciešamības intensitātes koeficients (1 vai 2);
 • personas iesaiste nodarbinātības, izglītības u.c. pasākumos (piemēram, strādā algotu darbu, veic saimniecisko darbību mācās, apmeklē dienas aprūpes centru, veic brīvprātīgo darbu).

Piešķirtās asistenta pakalpojuma stundas persona var izmantot sev vēlamajām darbībām sev vēlamajā laikā.

Asistenta pakalpojumu var pieprasīt šādiem mērķiem:

- lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar parasportu (80 vai 160 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);

- lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 vai 120 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);

- lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai atgrieztos no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes procedūras vai simptomātisku terapiju, ja personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs (40 vai 80 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta);

- lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 vai 30 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta).

Pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu, kurām invaliditāte ir no bērnības un kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai asistenta pakalpojumu piešķir palielinātā apjomā šādos gadījumos:

 • ja apmeklē dienas aprūpes centu vai specializēto darbnīcu, stundu skaits ir 50 vai 100 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta;
 • ja asistenta pakalpojumu izmanto citām darbībām (piemēram, apmeklē ārstu, sociālos pasākumus), tad stundu skaits ir 30 vai 60 h/mēnesī, atkarībā no noteiktā atbalsta intensitātes koeficienta.

Personai ar I grupas redzes invaliditāti, kurai ir piešķirts pabalsts asistenta pakalpojuma izmantošanai 10 h/nedēļā, sociālais dienests asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 h/mēnesī.

Pavadoņa pakalpojumu ir tiesības pieprasīt bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir VDEĀVK atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

VDEĀVK atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību izsniedz, ja bērns atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • noteiktas medicīniskās indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
 • redzes orgāna anatomisko struktūru bojājums ar redzes asuma maksimālu korekciju labāk redzošajā acī, mazāku par 0,1, vai redzeslauka sašaurinājumu labāk redzošajā acī līdz 20 grādiem no fiksācijas punkta;
 • vidēji biežas epilepsijas lēkmes (mazās lēkmes vairākas reizes nedēļā, lielās lēkmes līdz četrām reizēm mēnesī);
 • vidēji smaga garīga atpalicība.

Pavadoņa pakalpojuma apjoms ir 60 h/mēnesī.

Asistenta vai pavadoņa pakalpojuma pieprasītājam vai sniedzējam ir tiesības lūgt kompensēt transporta izdevumus, kas radušies sniedzot asistenta vai pavadoņa pakalpojumu.

Transporta izdevumu kompensācijas mērķis ir sniegt papildu atbalstu asistenta vai pavadoņa pakalpojuma izmantošanai, bet ne segt visas transporta izmaksas personai pilnā apmērā.

Kompensēti tiek izdevumi par sabiedriskā transporta biļetes vai degvielas iegādi, lai pārvietotos Latvijas teritorijā. Izdevumus kompensē, ja asistenta vai pavadoņa pakalpojums tiek sniegts, lai tā saņēmējs nokļūtu algota darba vietā, saimnieciskās darbības veikšanas vietā, brīvprātīgā darba veikšanas vietā, izglītības iestādē, dienas aprūpes centrā, specializētajā darbnīcā vai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētu medicīnisko procedūru kursu vai rehabilitācijas pakalpojumus.

Kompensējot transporta izdevumus tiek ņemts vērā un izvērtēts, kādu atbalstu vai atvieglojumus transporta izdevumu kompensēšanai persona ar invaliditāti jau saņem no valsts vai pašvaldības un kādus var izmantot:

 • Bezmaksas sabiedriskais transports persona ar invaliditāti un pavadošajai personai:

Prioritāri izmantojams ir sabiedriskais transports. Izdevumus par degvielas iegādi kompensē tikai tad, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu (nav pieejams, nekursē vajadzīgajā maršrutā, kursē nepiemērotā laikā, nesamērīgi tālu no personas dzīvesvietas). Šo nosacījumu sociālais dienests izvērtē sarunā ar pakalpojuma pieprasītāju.

 • Valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās (105,00 eiro apmērā par katru pilnu sešu mēnešu periodu):

Tiek pieņemts, ka transporta izdevumu segšanai no pabalsta līdzekļiem ir paredzēti 17,50 eiro mēnesī, kas ir viena sestā daļa no normatīvajos aktos par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, noteiktā pabalsta apmēra.

 • Pašvaldības nodrošinātais atbalsts transporta izdevumu segšanai:

Transporta kompensācija asistenta vai pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros netiek piešķirta, ja persona papildus transporta pabalstam (105.00 eiro par katru pilnu sešu mēnešu periodu) saņem arī pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai.

Transporta izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem par sabiedriskā transporta biļešu iegādi vai degvielas iegādi. Viena asistenta vai pavadoņa pakalpojuma saņēmēja pavadīšanas vajadzībām transporta izdevumi nedrīkst pārsniegt šādus apmērus:

 • 25 eiro dienā;
 • 120 eiro mēnesī;
 • 1200 eiro gadā.

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz pārskats par transporta izmantošanu jeb “maršruta lapa”, kurā norādīta informācija par pārskata periodā apmeklētajām vietām, kuru apmeklēšanai ir bijuši transporta izdevumi (t.sk. norādot attālumu un braucienu reizes), jānorāda, kāds transporta veids tika izmantots (sabiedriskais, privātais), kā arī jānorāda transporta izdevumu apmērs. Kopā ar ikmēneša pārskatu personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz transporta izdevumus apliecinoši dokumenti (biļetes, čeki, kvītis u.c.).

Asistenta vai pavadoņa pakalpojuma sniedzēja transporta izdevumi no mājas līdz pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai un atpakaļ netiek kompensēti.

Transporta izdevumu kompensēšana katrā personas situācijā tiek vērtēta individuāli. Plašāks skaidrojums par transporta izdevumu kompensēšanu asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros.