ES tiesību aktu projekti

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu un priekšlikumu Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, kuru atverot atrastos pielikumā esošā informācija

 

Jaunākie pieņemtie ES tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 10. maija Direktīva 2023/970 par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2022/2381 par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2022/2041 par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/04 par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimtaneitralitāti

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/03 par individuālajiem mācību kontiem

Padomes 2021.gada 14.jūnija Ieteikums 2021/1004, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 28.aprīļa Regula 2021/691 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un ar ko atceļ Regulu Nr.1309/2013

Padomes 2020.gada 13.oktobra Lēmums 2020/1512 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm