ES tiesību aktu projekti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu.

Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, kuru atverot atrastos pielikumā esošā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem 

Jaunākie pieņemtie ES tiesību akti

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/04 par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimtaneitralitāti

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/03 par individuālajiem mācību kontiem

Padomes 2021.gada 14.jūnija Ieteikums 2021/1004, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 28.aprīļa Regula 2021/691 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un ar ko atceļ Regulu Nr.1309/2013

Padomes 2020.gada 13.oktobra Lēmums 2020/1512 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 25.novembra Lēmums 2020/1782, ar ko groza Lēmumu Nr.573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija regula 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulu Nr.883/2004, Nr.492/2011 un 2016/589 un atceļ Lēmumu 2016/344

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija direktīva 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā