ES tiesību aktu projekti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu.

Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, kuru atverot atrastos pielikumā esošā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem 

Jaunākie pieņemtie ES tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2022/2041 par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/04 par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimtaneitralitāti

Padomes 2022.gada 16.jūnija Ieteikums 2022/C 243/03 par individuālajiem mācību kontiem

Padomes 2021.gada 14.jūnija Ieteikums 2021/1004, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 28.aprīļa Regula 2021/691 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un ar ko atceļ Regulu Nr.1309/2013

Padomes 2020.gada 13.oktobra Lēmums 2020/1512 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm