ES tiesību aktu projekti

Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Lēmumu Nr.573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, kuru atverot atrastos pielikumā esošā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem 

 

Jaunākie pieņemtie ES tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija regula 2019/1149, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulu Nr.883/2004, Nr.492/2011 un 2016/589 un atceļ Lēmumu 2016/344

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīva 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīva 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija direktīva 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīva 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra regula 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra regula 2019/126, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra direktīva 2019/130, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

Padomes 2018.gada 16.jūlija lēmums 2018/1215 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 28.jūnija direktīva 2018/957, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā