Eiropas Komisijas Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju ir neformāla darba grupa, kas izveidota 2001.gadā. Šajā grupā piedalās amatpersonas, kuras dalībvalstīs ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības jautājumiem, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Grupa tiekas divas reizes gadā un to organizē un vada Eiropas Komisija. Šīs grupas sanāksmes ir diskusiju forums, kur iespējams gūt informāciju par citu valstu pieredzi dažādu iniciatīvu ieviešanā, lai tādējādi uzlabotu nacionālo dzimumu līdztiesības politiku un integrētās pieejas stratēģiju saskaņotību un mijiedarbību.

Eiropas Komisijas Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja ir izveidota ar 2008. gada 16. jūnija Komisijas lēmumu 2008/590/EK. Komiteja palīdz Komisijai formulēt un ieviest Kopienas darbības, kas vērstas uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem, un sekmē pastāvīgu attiecīgās pieredzes, politikas un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un dažādajām iesaistītajām pusēm. Katra dalībvalsts ir deleģējusi vienu pārstāvi no ministrijām vai valdības departamentiem, kas atbild par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu (šo pārstāvi ieceļ katras dalībvalsts valdība), kā arī vienu pārstāvi no valsts komitejām vai iestādēm, kuras izveidotas ar oficiāla lēmuma palīdzību un kuras ir īpaši atbildīgas par vienlīdzīgām iespējām starp sievietēm un vīriešiem.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts izveidots 2006. gada decembrī (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1922/2006), lai risinātu ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus, ar kuriem līdz šim nenodarbojās esošās Eiropas Savienības institūcijas. Regulā ietvertie Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta mērķi ir palīdzēt Kopienas iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, un dalībvalstu iestādēm cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī  veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visās Kopienas un sekojoši dalībvalstu politikas jomās, kā arī uzlabot ES pilsoņu izpratni par šiem jautājumiem. 

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1922/2006 (2006. gada 20. decembris) 10. pantu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta valdē ir astoņpadsmit pārstāvji, ko ieceļ amatā Padome, balstoties uz priekšlikumu, ko iesniedz katra attiecīgā dalībvalsts, un viens loceklis, kas pārstāv Komisiju. Padomē ir astoņpadsmit pilntiesīgi locekļi, kas pārstāv astoņpadsmit dalībvalstis prezidentvalstu rotācijas kārtā; katra attiecīgā dalībvalsts ieceļ vienu locekli uz trīs gadu laikposmu. Saskaņā ar regulas 10. panta 2. punktu aizstājēju, kas pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā, ieceļ amatā, izmantojot vienu un to pašu procedūru.

Eiropas Padomes Dzimumu līdztiesības komiteja
Eiropas Padomes Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas ir starpvaldību institūcija, kas atbildīga par Eiropas Padomes dzimumu līdztiesības politikas attīstības virzienu definēšanu, attīstīšanu un īstenošanu Ministru Padomes pārraudzībā. Komitejas locekļus, kuriem jābūt amatpersonām ar augsta līmeņa atbildību par dzimumu līdztiesības politiku, deleģē katras Eiropas Padomes dalībvalsts valdība. Komiteja veicina un attīsta dzimumu līdztiesības integrētās pieejas izmantošanu visās Eiropas Padomes programmās un pasākumos.  Komiteja veicina kopīgu dzimumu līdztiesības standartu pieņemšanu un īstenošanu, specifisku dzimumu līdztiesības politiku īstenošanu, vīriešu un sieviešu līdzsvarotu līdzdalību politikā un lēmumu pieņemšanā, cīnās par vardarbības novēršanu pret sievietēm, pret cilvēktirdzniecību utt.

Ziemeļvalstu Ministru padome (ZMP) ir būtisks sadarbības partneris dzimumu līdztiesības politikas veidošanā un iesaistīto pušu izpratnes un zināšanu pilnveidošanā, kā arī savstarpējās mācīšanās un pieredzes apmaiņā. ZMP sniegtais atbalsts bijis īpaši nozīmīgs dažādu iniciatīvu un projektu īstenošanā

Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā

Starptautiskās organizācijas un tīkli

Latvijas institūcijas un organizācijas