Šī gada 21. novembrī notiks tiešsaistes pasākums – “Vides un digitālās piekļūstamības perspektīva” (13.11.2023.)

2023. gada 21. novembrī Labklājības ministrija, nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” un Accessible EU aicina interesentus pieteikties tiešsaistes pasākumam – “Vides un digitālās piekļūstamības perspektīva”
Skatīt vairāk

Atjaunota vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketa (7.06.2023.)

Labklājības ministrija atjaunoja vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketu, ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts kontroles ieteikumus.
Skatīt vairāk

Seminārs 17.05.2023. par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija piemērošanu

Labklājības ministrija sadarbībā ar Centrālo līgumu un finanšu aģentūru 17.05.2023. rīkoja semināru ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” projektu iesnieg
Skatīt vairāk

Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmes 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā izvērtējums

LM uzdevumā SIA "Projektu un kvalitātes vadība" no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada februārim tika īstenots pētījums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti ...
Skatīt vairāk

Sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem (28.12.2022.)

Labklājības ministrijas uzdevumā SIA "Berg Research" veica pētījumu "Sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem". Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli un ...
Skatīt vairāk

Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību (22.11.2022.)

Labklājības ministrija izstrādāja ieteikumus diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību. Aicinām iepazīties ar metodisko materiālu.
Skatīt vairāk

Video materiāls par piekļūstamas vides veidošanu (10.11.2022.)

Labklājības ministrija sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” izveidoja informatīvi izglītojošo video materiālu par piekļūstamas vides veidošanu.
Skatīt vairāk

Labklājības ministrija vēlas noskaidrot sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem (26.10.2022.)

Labklājības ministrija šī gada oktobrī un novembrī veic aptauju par sabiedrības viedokli un izpratni par diskriminācijas aspektiem. Aicinām piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu šeit.
Skatīt vairāk

Tiks īstenots pētījums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas

Labklājības ministrijas uzdevumā no šī gada jūnija līdz novembrim tiks īstenots pētījums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu,...
Skatīt vairāk

Labklājības ministrija ir izstrādājusi vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma digitālu rīku (01.06.2022.)

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir izstrādājusi Labklājības ministrija ir izstrādājusi vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma digitālu rī
Skatīt vairāk

Sagatavotas vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai (22.03.2022.)

Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) un metodisko materiālu “Labās prakses ie
Skatīt vairāk

Vides piekļūstamības labās prakses piemēri ES fondu līdzfinansētājos projektos

2021.gadā Labklājības ministrija ir apkopojusi ES fondu projektu labās prakses piemērus, kuros projektu īstenotāji ir raduši praktiskus un efektīvus risinājumus vides piekļūstamības nodrošināšanai un vienlīdzīgu iespēju veicināšanai
Skatīt vairāk

Novērtējums par vides piekļūstamības pašnovērtējumu augstākās izglītības iestādēs (18.01.2022.)

Labklājības ministrija sagatavoja novērtējumu par augstākās izglītības iestāžu vides piekļūstamību kopā par 26 augstākās izglītības iestādēm un to 94 ēkām.
Skatīt vairāk

Gala ziņojums par vides piekļūstamības ekspertu konsultācijām ES fondu projektu īstenošanas vietās (03.01.2022.)

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO Labklājības ministrijas uzdevumā nodrošināja 100 vides piekļūstamības konsultācijas projektu īstenošanas vietās laika posmā no 2021. gada 9. jūnija līdz 2021. gada 28. oktobrim.
Skatīt vairāk

Pētījums par asistenta pakalpojuma saņēmēju viedokli (29.12.2021.)

Labklājības ministrija veica pētījumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.
Skatīt vairāk

Aptauja par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību (26.04.2021.)

Labklājības ministrija no 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 8. aprīlim (15 nedēļu garumā) ar tīmekļvietnes visidati.lv starpniecību veica aptauju “Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību”.
Skatīt vairāk

Cilvēku ar invaliditāti aptauja par pielāgojumu nepieciešamību mājoklī (17.12.2020)

Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu kvalitāti, Labklājības ministrija projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)”
Skatīt vairāk

Seminārs par vides pieejamību deinstitucionalizācijas projektos (19.11.2020.)

Labklājības ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīkoja 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu īstenotājiem semināru “Vides pieejamība DI projektos”, kas notika attālināti.
Skatīt vairāk

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu (16.09.2020.)

Uzsākoties jaunajam mācību gadam, LM sagatavoja vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.
Skatīt vairāk

Diskusija par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un lomu mūsdienu sabiedrībā (20.08.2020.)

2020. gadā apritēja 10 gadi kopš Latvija ratificēja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Šajos gados ir ieviestas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju stiprināšanu un spēju iekļauties sabiedrībā.
Skatīt vairāk

Personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti (14.07.2020.)

Labklājības ministrija veica personu ar invaliditāti aptauju, lai noskaidrotu personu ar invaliditāti viedokli par sabiedrības attieksmi, vides pieejamību un līdz šim saņemtā atbalsta novērtējumu un jomām, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi.
Skatīt vairāk

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums (13.07.2020.)

Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības
Skatīt vairāk

Labklājības ministrija rīko seminārus par iekļaujošu dizainu un vides pieejamības pašnovērtējumu (16.06.2020.)

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir uzsākusi vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs.
Skatīt vairāk

Diskusija par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (10.06.2020.)

Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām,2020. gada 9.jūnijā Labklājības ministrija rīkoja tiešsaistes diskusiju par augstākās izglītības pieejamību.
Skatīt vairāk

Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (03.05.2020.)

Iekļaujošas vides ceļvedis ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pakalpojumus un rādīt piemēru, kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs.
Skatīt vairāk

LM pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju. (04.03.2020.)

LM pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju.
Skatīt vairāk

LM uzsāka pētījumu “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” veikšanu (27.02.2020)

Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizītes Oslo un Boras pilsētās

2019. gada septembrī Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un Liepājas pašvaldības būvvaldes pārstāvji projekta.
Skatīt vairāk

Festivāls "Lampa" Cēsīs (28.-29.06.2019.)

Pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” kopā piedalijās LM un VM un aicināja ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij”, lai divas dienas ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem.
Skatīt vairāk