Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti. Pakalpojums ietver profesionālās piemērotības noteikšanu, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, individuālo sociālo rehabilitāciju un atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Kārtību, kādā persona saņem valsts finansētu profesionālās piemērotības pakalpojumu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumi  Nr. 682 "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu".

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža. Jūrmalas profesionālās vidusskolas profesionālās rehabilitācijas programma paredzēta personām ar pamatizglītību, bet Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas profesionālās rehabilitācijas programma paredzēta personām ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja ar iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte. Iesniegumam jāpievieno:

 1. ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte;
 2. pašvaldības sociālā dienesta izstrādātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību;
 4. ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas pakalpojuma sniedzējam;
 5. iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu)

Pakalpojuma sniedzējs 20 darbdienu laikā saņemtos dokumentus izskata un pieņem lēmumu:

 1. piešķirt pakalpojumu, ja dokumenti atbilst noteikumu prasībām;
 2. uzņemt personu pakalpojuma saņēmēju rindā, ja dokumenti atbilst noteikumos minētajām prasībām, bet pakalpojuma sniedzējam nav valsts budžeta finansējuma pakalpojuma sniegšanai;
 3. atteikt pakalpojuma piešķiršanu, ja dokumenti neatbilst noteikumos minētajām prasībām.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ilgums ir atkarīgs no izglītības programmas.

Pakalpojuma mērķis: sniegt iespēju personai iegūt profesionālo kvalifikāciju, sniegt individuālo sociālo rehabilitāciju un atbalstu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Pakalpojumā ietilpst:

 • profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšana;
 • profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas;
 • iespēja atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim;
 • atbalsta sniegšana iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas;
 • ēdināšana un dienesta viesnīca, kā arī cita veida atbalsts atbilstoši individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Persona ar prognozējamu invaliditāti pakalpojumu var saņemt laikposmā, uz kuru personai ir noteikta prognozējama invaliditāte. Personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt pakalpojumu atkārtoti ne agrāk kā vienu līdz piecus gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.

Pakalpojuma mērķis: noteikt personas profesionālo piemērotību, lai veicinātu personas iekļaušanos darba tirgū.

Pakalpojums ietver šādas darbības:

 • profesionālās piemērotības noteikšana;
 • profesionālās kvalifikācijas iegūšana;
 • individuālā sociālā rehabilitācija;
 • atbalsta sniegšana iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Kontaktinformācija:
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola
Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
www.siva.gov.lvpasts@siva.gov.lv
67811750

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža
Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
www.siva.gov.lvpasts@siva.gov.lv
67811704