Eiropas integrētā sociālās aizsardzības statistikas sistēma ESSPROS (European System of Integrated Social Protection Statistics) ir izstrādāta, lai nodrošinātu starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par sociālās aizsardzības organizāciju, tās pašreizējo stāvokli un attīstību Eiropas Savienības dalībvalstīs.

ESSPROS aptver informāciju par sociālās aizsardzības pabalstiem, ieņēmumiem un izdevumiem, pensiju saņēmējiem un neto izdevumiem sociālās aizsardzības pabalstiem. ESSPROS klasifikācijā sociālie pabalsti tiek klasificēti atbilstoši astoņām funkcijām. Sociālo pabalstu funkcija attiecas uz primāro mērķi, pret kādu risku iedzīvotājiem tiek nodrošināta sociālā aizsardzība:

  1. Slimība / veselības aprūpe - finansiāls atbalsts un medicīniskā aprūpe fiziskas vai garīgas saslimšanas gadījumā, izņemot invaliditāti (ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe, slimības pabalsts, atbalsts kompensējamo medikamentu iegādei u.c.).
  2. Invaliditāte - atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) personai sakarā ar fiziskas vai garīgas saslimšanas izraisītu nespēju nodarboties ar ekonomiskām vai sociālām aktivitātēm (invaliditātes pensijas, sociālā un profesionālā rehabilitācija u.c.).
  3. Vecums - atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) saistībā ar vecumu (vecuma pensija, mājas aprūpe senioriem u.c.)
  4. Apgādnieka zaudējums - atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija.
  5. Ģimenes / bērni - atbalsts naudas vai mantiskā formā (izņemot ar veselības aprūpi saistītos maksājumus) sakarā ar izmaksām, kas saistītas ar grūtniecību, bērna piedzimšanu vai adoptēšanu, bērnu audzināšanu un citu ģimenes locekļu aprūpi. Ietver, piemēram, bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu u.c.
  6. Bezdarbs - atbalsts naudas vai mantiskā formā sakarā ar bezdarbu. Piemēram, bezdarbnieka pabalsts, bezdarbnieku profesionālā apmācība u.c.
  7. Mājoklis - sociālā palīdzība saistībā ar mājokļa nodrošināšanas izmaksām (atbalsts mājokļa izdevumu segšanai, sociālās mājas u.c.).
  8. Sociālā atstumtība, kas citur nav klasificēta - pabalsti naudas vai mantiskā formā (izņemot veselības aprūpi), kas speciāli paredzēti sociālās atstumtības novēršanai, un kas nav ietverti nevienā citā funkcijā. Piemēram, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru darbība, krīzes centru darbības nodrošināšana, pašvaldības pabalsti bāreņiem dzīves uzsākšanai u.c.

Dati par sociālās aizsardzības izdevumiem pēc ESSPROS klasifikācijas 

ESSPROS datus papildinošā kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības shēmām un pabalstiem