Izvērtējumi

  • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem: 
  • Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums:   Izvērtējums   Kopsavilkums (ENG)
  • OECD veikts pētījums „Ieguldām jauniešos: Latvija”   Pētījums   Pētījums (ENG)
  • Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā    (Baltic Institute of Social Sciences; Izstrādes laiks: 2018.g. septembris - 2019.g. marts)   Ziņojums  Kopsavilkums  Summary (ENG)

  • Noslēguma izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”    (SIA "Ernest & Young Baltic"; Izstrādes laiks: 2018.g. augusts - 2019.g. marts)   Izvērtējums   Kopsavilkums

 

Atbildīgās iestādes ziņojumi

Atbildīgās iestādes ziņojumi par 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ieviešanu   

 

LV_ES_ESSKF_logo