Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - SPSP likums) 11. panta 8. punktu pašvaldības sociālā dienesta uzdevums ir:

 • veikt sociālās vides izpēti,
 • noteikt problēmas,
 • kā arī piedalīties pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, pašvaldības politikas plānošanas dokumentu un institūcijas vadības dokumentu izstrādē sociālā dienesta kompetences jomā.
Sociālās vides definīcija

Sociālā vide ir cilvēka veidotā vide, pretstatā dabiskajai videi. […]

Sociālā vide ietver:

 1. personiskās un sociālās attiecības, individuālo kultūru, cilvēkam tuvāko apkārtni un sociālo tīklojumu;
 2. kopienas vidi un attiecības, pārvaldību un vispārējos pakalpojumus (piem., sabiedrisko transportu, sakari), sociālos un veselības pakalpojumus;
 3. sabiedrības struktūru, kultūru un fiziskos objektus, politiskās varas sadali, cilvēku darbībai nepieciešamos resursus, sociālos un ekonomiskos procesus, industriālo un nodarbinātības struktūru, darba tirgu. […] (Sociālā darba vārdnīca, 431.lpp,)

Saskaņā ar augstākminēto definīciju sociālā vide ir daudzu un dažādu faktoru kopums, kas ir atšķirīgs un individuāli vērtējams katras pašvaldības specifisko sociālekonomisko, teritoriālo, kulturālo, u.c. iezīmju kontekstā.

Sociālās vides izpētes mērķis SPSP likuma kontekstā ir apzināt pašvaldības iedzīvotāju struktūru, identificēt to sociālās problēmas un faktiskās vajadzības, lai, pamatojoties uz tām, veidotu savu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta sistēmu:

 • noteiktu prioritāros faktorus, kas ietekmē konkrētās pašvaldības iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta;
 • identificētu nepieciešamību pēc jauniem sociālajiem pakalpojumiem un sociālā atbalsta veidiem;
 • plānotu un īstenotu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta pieejamību un pasākumus to attīstībai.

Sociālās vides izpēte ir pamats, lai sagatavotu argumentus lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā par prioritātēm sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta jomā.

Pašvaldību izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem ir jābūt pamatotiem ar/jāizriet no pašvaldības sociālās vides izpētes rezultātiem.

Sociālās vides izpēte var būt gan kā atsevišķi izstrādāts dokuments, gan arī citu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu satura sastāvdaļa.

Sociālās vides izpēte ietver gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu datu ieguvi un analīzi:

 • statistikas datu/sociālekonomisko rādītāju apkopošanu un analīzi;
 • dažāda līmeņa pētījumu, pārskatu, ziņojumu secinājumu apkopošanu un analīzi;
 • iedzīvotāju, konkrētu mērķa grupu, speciālistu, nevalstisko organizāciju aptaujas, fokusgrupu intervijas;
 • pašvaldības esošo sociālo pakalpojumu apzināšanu, kartēšanu, problēmu un nepieciešamo pilnveidojumu identificēšanu šo pakalpojuma attīstībai;
 • esošo sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta sistēmas SVID analīzi;
 • datos balstītu priekšlikumu izstrādi sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta sistēmas tālākai pilnveidei un attīstībai, ietverot hipotēzes, iespējamos risinājumus, aprēķinus un finanšu ietekmes analīzi uz pašvaldības budžetu.

Labklājības ministrija ir izstrādājusi metodisku materiālu – Sociālās vides izpētes datu tabulu, kurā identificēti sociālās vides izpētei būtiskākie datu veidi un to iegūšanas avoti, lai veicinātu sociālo dienestu vienotu izpratni un rosinātu paraudzīties plašāk uz iespējamajiem indikatoriem, risku un problēmu identificēšanas faktoriem, kas var būt noderīgi sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā atbalsta attīstības plānošanai sociālās vides izpētes ietvaros.

Sociālās vides izpētes datu tabulā ietvertie dati, kas ir Labklājības ministrijas rīcībā un pieejami informācijas sistēmās LABIS, SPOLIS (datu tabulā komentāru sadaļā sarkanā krāsā), pieejami pēc pieprasījuma, vēršoties pie:

Laura Gulbe

Vadošā IS sistēmanalītiķe
laura.gulbe [at] lm.gov.lv