Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

Vienlaikus tā ir Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde nozarē un atbildīgā institūcija par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšanu Eiropas Savienības fondos.

Misija
Labklājības ministrijas misija ir veidot cieņpilnu, sociāli drošu, iekļaujošu un līdztiesīgu vidi ikvienam.

Vīzija
Labklājības ministrija ir uzticams partneris iedzīvotāju drošumspējas* stiprināšanai.

* Saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam noteikto drošumspēja ir spēja pielāgoties mainīgiem apstākļiem

Vērtības, uz kurām Labklājības ministrija balstās savā darbībā:

 • Cilvēks
  Empātiska, vienlīdzīga, godprātīga un vajadzību izpratnē balstīta pieeja gan organizācijas cilvēkresursu vadībā, gan attiecībās ar sabiedrību.
 • Sadarbība
  Savstarpēji saskaņota rīcība kopēju mērķu sasniegšanai, iesaistot ieinteresētās puses.
 • Atbildība
  Rūpes par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību, izsverot visas priekšrocības un trūkumus.
 • Profesionalitāte
  Zināšanās un prasmēs balstītas pieejas iestādes mērķu sasniegšanai.

Labklājības ministrijas darbību reglamentē: