Lai nodrošinātu universālu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, valsts ģimenēm par bērna audzināšanu no viena līdz 15 (20) gadu vecumam izmaksā ģimenes valsts pabalstu. 

Ģimenes valsts pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai bērna faktiskajam audzinātājam, kurš ir noteikts ar bāriņtiesas lēmumu. 

Pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem vai ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Par bērnu, kas sasniedzis 15 gadu vecumu un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, Izglītības un zinātnes ministrija elektroniski iesniedz informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro
 • par otro bērnu 22,76 eiro
 • par trešo bērnu 34,14 eiro
 • par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 eiro

Piemaksa par diviem vai vairāk bērniem mēnesī

 • par diviem bērniem – 10 eiro
 • par trim bērniem – 66 eiro
 • par katru nākamo bērnu – par 50 eiro lielāks nekā par iepriekšējo, proti,
 • par četriem bērniem – 116 eiro
 • par pieciem bērniem – 166 eiro
 • par sešiem bērniem – 216 eiro

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piešķirot ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus, izņemot:

 • bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;
 • pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

Piešķirot pabalstu par nākamo bērnu ģimenē, kopējā bērnu skaitā tiek ieskaitīti visi pabalsta pieprasītāja bērni, arī tie, par kuriem pabalstu vairs nesaņem, jo bērns ir sasniedzis 20 gadu vecumu vai atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

VSAA informācijas sistēmas datubāzē ir uzkrāta informācija par visiem pieprasītāja bērniem, par kuriem ir bijis piešķirts pabalsts, tātad arī par bērniem, par kuriem ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta. Tomēr atsevišķos gadījumos, informācija par visiem pieprasītāja bērniem var neparādīties VSAA informācijas sistēmā. Piemēram, ja ģimenes valsts pabalsts par kādu no pieprasītāja bērniem nebija pieprasīts vai Iedzīvotāja reģistrā nav informācijas par šo bērnu (piemēram, bērns piedzimis ārvalstī un nav reģistrēts Latvijā). Šādos gadījumos, ja, saņemot ģimenes valsts pabalstu, pabalsta saņēmējs konstatē, ka pabalsta apmērs nav noteikts atbilstoši faktiskajam bērnu skaitam ģimenē – viņam jāvēršas ikvienā no VSAA nodaļām, lai precizētu informāciju par pieprasītāja bērnu skaitu un iegūtu informāciju par pabalsta apmēru.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai ID karte);
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājaslapā (www.vsaa.gov.lv) esošo veidlapu.  

Detalizētākā informācija: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/gimenes-valsts-pabalsts