Lai nodrošinātu universālu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, valsts ģimenēm par bērna audzināšanu no viena līdz 16 (20) gadu vecumam izmaksā ģimenes valsts pabalstu. 

Ģimenes valsts pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai bērna faktiskajam audzinātājam, kurš ir noteikts ar bāriņtiesas lēmumu. 

Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.

Pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 16 gadiem vai ir vecāks par 16 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Par bērnu, kas sasniedzis 16 gadu vecumu un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, Izglītības un zinātnes ministrija elektroniski iesniedz informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem pabalsts tiek saņemts.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs  

  • par vienu bērnu – 25 eiro;
  • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
  • par trīs bērniem – 225 eiro  (75 eiro par katru bērnu);
  • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.


Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā 
www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.


Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājaslapā esošo veidlapu.  

Detalizētākā informācija