Lai nodrošinātu pastāvīgu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, valsts ģimenēm par bērna audzināšanu no viena līdz 15 (19) gadu vecumam izmaksā ģimenes valsts pabalstu. 

Ģimenes valsts pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai bērna faktiskajam audzinātājam, kurš ir noteikts ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu. 

Pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem, vai ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Par bērnu, kas sasniedzis 15 gadu vecumu un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, Izglītības un zinātnes ministrija elektroniski iesniedz informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja bērns mācās ārvalsts izglītības iestādē, persona pati katru mācību gadu līdz 15.septembrim iesniedz attiecīgu izglītības iestādes izziņu.

Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

No 2016. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī. Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes (22,76 eiro mēnesī), bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 3 reizes (34,14 eiro mēnesī) lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piešķirot ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus, izņemot:

  • bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
  • aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;
  • pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

Piešķirot pabalstu par nākamo bērnu ģimenē, kopējā bērnu skaitā tiek ieskaitīti visi pabalsta pieprasītāja bērni, arī tie, par kuriem pabalstu vairs nesaņem, jo bērns ir sasniedzis 19 gadu vecumu vai atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

VSAA informācijas sistēmas datubāzē ir uzkrāta informācija par visiem pieprasītāja bērniem, par kuriem ir bijis piešķirts pabalsts, tātad arī par bērniem, par kuriem ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta. Tomēr atsevišķos gadījumos, informācija par visiem pieprasītāja bērniem var neparādīties VSAA informācijas sistēmā. Piemērām, gadījumā, ja ģimenes valsts pabalsts par kādu no pieprasītāja bērniem nebija pieprasīts vai Iedzīvotāja reģistrā nav informācijas par šo bērnu (piemērām, bērns piedzimis ārvalstī un nav reģistrēts Latvijā). Šādos gadījumos, ja, saņemot ģimenes valsts pabalstu, pabalsta saņēmējs konstatē, ka pabalsta apmērs nav noteikts atbilstoši faktiskajam bērnu skaitam ģimenē – viņam jāvēršas ikvienā no VSAA nodaļām, lai precizētu informāciju par pieprasītāja bērnu skaitu un iegūtu informāciju par pabalsta apmēru.

Pieprasot ģimenes valsts pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;

nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu.  

Detalizētākā informācija: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/gimenes-valsts-pabalsts.