Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis no 01.01.2021. līdz 30.06.2023. ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

No 01.07.2023. minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem eiro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk — ienākumu mediāna)[1].

Minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

1) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā - koeficientu 1;

2) pārējām personām mājsaimniecībā - koeficientu 0,7.

!!! No 01.07.2023. garantēto minimālo ienākumu slieksnis[2] ir 20 procenti no ienākumu mediānas un tas ir 125 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Kās jādara, lai saņemtu garantētā minimālā ienākuma pabalstu?

Lai saņemtu GMI pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības[3] par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus[4] par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6) citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Kā aprēķina un izmaksā garantētā minimālā ienākuma pabalstu?

Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai sociālais dienests izmanto pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA un iesniedzēja papildus iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas un elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija). 

!!! Iesniedzējs var sagatavot un iesniegt deklarāciju, arī izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Materiālās situācijas izvērtēšanas kritēriji GMI pabalsta saņemšanai, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai un citu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai ir analoģiski un tie tiek piemēroti sagatavojot deklarāciju.

!!! Izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.[5]

Deklarāciju aizpilda, materiālo situāciju izvērtē, ņemot vērā trīs iepriekšējo kalendāra mēnešu ienākumus, un GMI pabalstu piešķir uz trim vai sešiem kalendārā mēnešiem atkarībā no mājsaimniecības sastāva[6].

GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu  mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, kā arī neregulāra rakstura ienākumiem par pilniem pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem, izmantojot šādu formulu[7]:

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

PIEMĒRS:

Divu personu mājsaimniecība:

Viena persona, kura ir bezdarbnieka statusā un tikko beigusi dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (turpmāk – APSD).

Otra persona ar II grupas invaliditāti.

Ienākumi: ienākumi no APSD ir beigušies un netiek ņemti vērā ienākumos turpmākajos mēnešos[8].

Persona ar invaliditāti saņem invaliditātes pensiju 150 eiro.

Likumā noteiktais GMI slieksnis no 1.07.2023:

  • pirmajai personai mājsaimniecībā - 125 eiro;
  • otrajai personai mājsaimniecībā – 87,50 eiro

2 personu mājsaimniecība;

I – ienākumi 150 eiro

125 eiro + 87,50 eiro – 150 eiro

212,5 eiro (GMI slieksnis m/s)  - 150 eiro =

= 62,50 eiro (pabalsta apmērs)

!!! Piešķirto GMI pabalstu reizi mēnesī izmaksā naudā ar pārskaitījumu uz iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā skaidrā naudā.

GMI pabalsta izmaksa netiek pārtraukta līdz pabalsta piešķiršanas termiņa beigām, ja mājsaimniecības materiālais stāvoklis ir uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies, pamatojoties uz ienākumiem, kas gūti darba attiecībās, no pensiju un atlīdzību pārskatīšanas vai no saimnieciskās darbības[9].

No jauna izvērtējot materiālo situāciju, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt ienākumus.

!!! GMI pabalstu nepiešķir, ja persona atrodas[10]:

  • ieslodzījuma vietā,
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
  • sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību vai neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un piešķirto vai atteikto sociālo palīdzību var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


[1] https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NN__NNM/NNM080/table/tableViewLayout1/ (13.06.2023.).

[2] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa.

[3] Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 1.pielikums.

[4] Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2.pielikums.

[5] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta otrā daļa.

[6] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta trešā daļa.

[7] Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 9. punkts.

[8] Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 7.punkts.

[9] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 38.panta piektā daļa.

[10] Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 38.panta pirmā daļa.