Skatīt klasifikāciju Profesiju klasifikators. Aktualizēts 2021. gada 22. februārī

Informācija par Profesiju klasifikatoru ir aktualizēta 2021. gada 22. februārī.

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08).
Profesiju klasifikators ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"  (turpmāk - MK noteikumi Nr. 264

MK noteikumu Nr. 264 pielikums - jaunais Profesiju klasifikators, kas iekļauts speciālajā programmatūrā, kur profesijas var atrast ar meklētāja palīdzību, un kas attiecas uz darba tirgus jomu:  Skatīt klasifikāciju Profesiju klasifikators. Aktualizēts 2021.gada 22.februārī

Profesiju klasifikatoru var apskatīt excel formātā:

Profesiju klasifikatora lietotājs var iepazīties ar klasifikatora lietošanas metodiskiem norādījumiem, kur sniegti Profesiju klasifikatora lietošanas piemēri.


Profesiju klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem, kā arī nepieciešamās profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu var meklēt profesiju sarakstā kodu augošā secībā   vai profesiju sarakstā alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem .

Profesiju izmaiņu salīdzinājums ir apskatāms šajā tabulā: 

Profesiju klasifikatora struktūra:

 • profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;
 • pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;
 • mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;
 • profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības ir minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi, kas norādītas profesiju mazajā grupā (izņemot pirmās pamatgrupas profesiju mazās grupas) un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām; 
 • profesijām atbilstoši pamatuzdevumi ir klasifikācijas grupā ietvertajām profesijām atbilstošu galveno darba uzdevumu īss apraksts, kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

Profesiju klasifikatorā nav iekļautas valsts drošības iestāžu profesijas.

Profesiju klasifikatorā apzīmējums:

 • "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskai organizācijai, politiskai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;
 • "pamatdarbības struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic pamatfunkcijas, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;
 • "pamatdarbības atbalsta struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic atbalsta funkcijas pamatfunkciju nodrošināšanai, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības. Publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (Labklājības ministrijā pa pastu (adrese: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331) vai elektroniski uz e-pastu, adrese: lm@lm.gov.lv ),  ir jānorāda:

 • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievieno papildu apzīmējumus);
 • dokumenti, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (pamatojums jaunas profesijas iekļaušanai, amata vai darba apraksts vai cits dokuments);
 • profesijas plānotā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
 • profesijai atbilstošu pamatuzdevumu apraksts.

Labklājības ministrija izvērtē iesniegto informāciju un dokumentus, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli par jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām Profesiju klasifikatorā.

Par Profesiju klasifikatora lietošanu var konsultēties ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecāko eksperti Ainu Liepiņu pa tālruni: 67021519.