2019.gada 17.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām. Pilns direktīvas teksts.

Lai pārņemtu direktīvas prasības, ir pieņemts jauns likums “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums”.

Likums stāsies spēkā no 2025.gada 28.jūnijā. Līdz ar to no minētā datuma Eiropas Savienības iekšējā tirgū, t.sk. Latvijā, noteiktās jomās varēs izplatīt un sniegt tikai piekļūstamas preces un pakalpojumus (t.i., lietojami vairāk kā ar vienu sensoro kanālu):

 • Universāldatori (piem., datori, planšetes, viedtālruņi) un to operētājsistēmas;
 • Pašapkalpošanās termināļi (piem., bankomāti, biļešu automāti, rindas kārtas numuriņu automāti u.c.);
 • Elektroniskās grāmatas un to Elektroniskie lasītāji;
 • Finanšu pakalpojumi;
 • Elektroniskā tirdzniecība;
 • 112 tālrunis;
 • Publiskie iepirkumi;
 • Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumu elementi (piem., tīmekļvietnes, mobilās lietotnes, elektroniskās biļetes, pārvadājumu pakalpojumu informācija (tostarp reāllaika ceļošanas informācijas), interaktīvi pašapkalpošanās termināļi);
 • Patērētāju galiekārtas elektronisko sakaru pakalpojumiem (piem., rūteri,  modemi) un elektronisko sakaru pakalpojumi;
 • Patērētāju galiekārtas audiovizuālo mediju pakalpojumiem un audiovizuālo mediju pakalpojumi (piem., elektroniskie raidījumu apraksti, subtitri, audioapraksti, hibrīdtelevīzija, tīmekļvietnes u.c..).

Tādējādi cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar uztveres īpatnībām, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem, kā arī cilvēki ar viegliem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem (piemēram, nedaudz pasliktināta redze vai dzirde, vājums rokās, grūtības saredzēt vai sadzirdēt spožā saulē vai trokšņaina fona apstākļos u.c.) varēs ērtāk lietot minētās preces un pakalpojumus. 

Uzraudzība

Preču atbilstību piekļūstamības prasībām sākot no 2025.gada 28.jūnija uzraudzīs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ja saimnieciskās darbības veicējs noteiktajā termiņā nebūs novērsis konstatētās neatbilstības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs varēs uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu un pieņemt lēmumu saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" III1 nodaļu.

Pakalpojumu atbilstību piekļūstamības prasībām sākot no 2025.gada 28.jūnija uzraudzīs šādas kompetentās iestādes:

 1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem;
 2. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – attiecībā uz pakalpojumiem, kas nodrošina piekļuvi audiovizuāliem elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem;
 3. valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" – attiecībā uz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 3.panta otrās daļas 3. punkta "a", "b", "d" un "e" apakšpunktā minētajiem pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumu elementiem;
 4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" – attiecībā uz autobusu un iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem;
 5. Valsts dzelzceļa administrācija – attiecībā uz starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem;
 6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, elektroniskajām grāmatām un to programmatūru, elektroniskās tirdzniecības pakalpojumiem, ūdenstransporta pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem un Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 3. panta otrās daļas 3. punkta "c" apakšpunktā minētajiem pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumu elementiem;
 7. pašvaldība – attiecībā uz Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 3.panta otrās daļas 3.punkta "e" apakšpunktā noteiktajiem pilsētas autobusu, tramvaju un trolejbusu interaktīvajiem pašapkalpošanās termināļiem.

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Patērētājs vai pasažieris sūdzību par pakalpojuma neatbilstību piekļūstamības prasībām vispirms iesniedz attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam (komersantam). Pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā no rakstveida sūdzības saņemšanas dienas sagatavo rakstveida atbildi, informējot par iespējamu risinājumu, pasākumiem neatbilstības novēršanai vai pamatotu atteikumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi mēneša laikā, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pagarināt atbildes sniegšanas laiku uz diviem mēnešiem. Savukārt ja minētajā kārtībā patērētāja vai pasažiera sūdzība nav atrisināta vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis atbildi, patērētājam un pasažierim ir tiesības vērsties attiecīgajā kompetentajā iestādē.

Ja pakalpojuma sniedzējs labprātīgi nenovērš pakalpojuma neatbilstību piekļūstamības prasībām, kompetentā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod veikt nepieciešamās darbības neatbilstības novēršanai un nosaka termiņu šo darbību veikšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs administratīvo aktu neizpilda labprātīgi, kompetentā iestāde atbilstoši Administratīvā procesa likuma 40. - 42.nodaļas noteikumiem var veikt administratīvā akta piespiedu izpildi. Administratīvā procesa likuma 370.pants nosaka, ka ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt piespiedu naudu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta trešo daļu pakalpojuma sniedzējam piespiedu nauda var tikt piemērota līdz 10 000 euro. Nosakot piespiedu naudas summu, kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, kā arī adresāta mantisko stāvokli. Līdz ar to kompetentā iestāde piespiedu naudas apmēra noteikšanā var būt elastīga, tomēr galvenais šādu procesuālo darbību mērķis ir sasniegt, lai pārkāpums tiktu novērsts un nodrošināta pakalpojuma atbilstība piekļūstamības prasībām. Tāpat jāņem vērā, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 370.panta otrajai daļai piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis vai nav pārtraucis attiecīgo darbību.