Politikas mērķi:

  • sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas  atbalsta sistēmas attīstību

Politikas rezultāts: Pilnveidota invaliditātes noteikšanas sistēma

  • Attīstīta uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām mērķētas atbalsta pasākumu sistēmas, t.sk. starpnozaru līmenī
  • Stiprināta iekļaujošas nodarbinātība
  • Nodrošināta vides un pakalpojumu piekļūstamība

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.- 2023.gadam