Lai sniegtu atbalstu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves gadījumā, valsts piešķir apgādnieka zaudējuma pensiju. To var saņemt:

 • mirušā bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī bērni neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par personu ar invaliditāti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • mirušā brāļi, māsas un mazbērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, kā arī neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par personu ar invaliditāti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Pensiju var saņemt arī pēc 18 gadu sasniegšanas, ja šie ģimenes locekļi mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē un nav sasnieguši 24 gadu vecumu.

Apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā bērniem piešķir neatkarīgi no tā, vai viņi bijuši mirušā apgādībā, bet citiem minētajiem ģimenes locekļiem - tikai tad, ja viņi bijuši mirušā apgādībā.

Mirušā cilvēka ģimenes locekļi uzskatāmi par viņa apgādībā bijušiem, ja mirušais viņus uzturēja vai viņi saņēma mirušā palīdzību, kas ģimenes locekļiem bija pastāvīgs un galvenais līdzekļu avots.

Adoptētajiem bērniem ir tādas pašas tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju kā mirušā īstajiem bērniem.

Ja iepriekš minētie ģimenes locekļi dzīvo dažādās ģimenēs, tad katrs no viņiem saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā mirušā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju:

 • vienam bērnam - 50% no pensijas;
 • diviem bērniem - 75% no pensijas;
 • trim un vairāk bērniem - 90% no pensijas.

No 2021. gada 1. janvāra apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs katram bērnam ir šāds:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) - 171,00 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma - 206,00 eiro.

Bērniem, kuri zaudējuši abus vecākus, apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina gan no tēva, gan no mātes iespējamās vecuma pensijas.

Lai pieprasītu apgādnieka zaudējuma pensiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • miršanas apliecība;
 • bērna dzimšanas apliecība;
 • dokumenti par mirušā apdrošināšanas stāžu;
 • radniecību apliecinoši dokumenti;
 • bērna invaliditātes dokuments;
 • dokumenti par atrašanos mirušā apgādībā;
 • mācību iestādes izziņa, ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Dokumentus pensijas pieprasīšanai var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti 6 mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Nosacījums Summa eiro
Bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) 157,00
Bērnam pēc 7 gadu vecuma 188,00