• Strukturētais apsekojums 

Lai novērtētu Fonda atbalsta efektivitāti un atbalsta saņēmēju apmierinātību ar saņemto atbalstu, Labklājības ministrijai, kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām Vadošajai iestādei, saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 2016/594 (2016. gada 18. aprīlis), jāveic Fonda atbalsta saņēmēju strukturētais apsekojums. 

Strukturēto apsekojumu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāveic 2017. gadā un 2022. gadā. Dalībvalstis strukturētā apsekojuma rezultātus ziņo Eiropas Komisijai, kas veic rezultātu apkopojumu un analīzi visā Eiropas Savienībā.

2017. gadā Vadošā iestāde veikusi strukturēto apsekojumu Latvijā, piesaistot SIA "Aptauju centrs". Strukturētā apsekojuma ietvaros tika aptaujāti 1440 Fonda atbalsta saņēmēji visos Latvijas reģionos. 

  • Sākotnējais (ex-ante) izvērtējums  

2014.gada augustā pabeigts darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā sākotnējais (ex-ante) izvērtējums.

Darbības programmas sākotnējās (ex-ante) novērtēšanas gaitā ir sniegti ieteikumi intervences loģikas uzlabošanai, budžeta līdzekļu pārdalei, saziņas un informācijas aprites uzlabošanai, kā arī uzraudzības procesa pilnveidošanai iekļaušanai Darbības programmas projektā vai normatīvajā regulējumā.