Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – dienas centrs) ir pašvaldības nodrošināmais pakalpojums kuru sniedz pašvaldības iestāde vai institūcija, kura noslēgusi līgumu ar pašvaldību par dienas centra pakalpojumu sniegšanu un saņem pašvaldības finansējumu.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta trešo un ceturto, daļu valsts piedalās personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēto dienas centru finansēšanā un atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām. Minēto dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta: centru izveidošanas gadā — 80 %, darbības pirmajā gadā — 60 %, otrajā gadā — 40 %, trešajā gadā — 20 % apmērā. Turpmākajos gados šie izdevumi 100 % apmērā tiek segti no pašvaldību budžetiem. Kritēriji dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu".

Tiesības uz līdzfinansējumu ir dienas centra sniedzējam, kurš ir reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā vai izslēgts no tā, ir iesniedzis Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumos Nr. 829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" paredzētos dokumentus un atbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.
 
2013. gadā jauni dienas centri nebija veidoti, līdz ar to nebija arī pakalpojuma sniedzēju, kuri būtu līdzfinansējami no valsts budžeta. 2014. gadā tika izveidoti četri jauni, bet 2015. gadā viens jauns dienas centrs, no kuriem attiecīgi četri saņēma Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto valsts līdzfinansējumu dienas centru izveidošanai un aprīkošanai, kā arī klientu uzturēšanas izdevumu segšanai pirmajos četros darbības gados. 2016. gada pieteikumu uz jaunu dienas centru līdzfinansēšanu nav bijis.

Lai atvieglotu pakalpojuma ieviesējiem dokumentu sagatavošanas procesu, Labklājības ministrija ir izstrādājusi pakalpojuma ieviesējiem metodisko materiālu pakalpojuma „Valsts līdzfinansējums dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanas un uzturēšanas izdevumu segšanai” ieviešanai (skat. 1. un 2. pielikumu).