Bārenim pēc pilngadības sasniegšanas pienākas:

Pabalsta apmērs: 

 • 251 eiro;
 • 376 eiro jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības.

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ja jaunietis atradies audžuģimenē vai aizbildnībā;
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas instutūcijā (bērnu namā), ja jaunietis atradies institūcijā.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 2. Pašvaldības saistošie noteikumi

Pabalsta apmērs:

 • 1065 eiro

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 2. Pašvaldības saistošie noteikumi

Pabalsts tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"                
 2. Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
 3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Kur vērsties?

Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi

Ko var saņemt?

 • sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas;    
 • konsultācijas par sociālo garantiju saņemšanu;    
 • palīdzību juridisku jautājumu risināšanā; 
 • atbalstu integrēšanai sabiedrībā.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 2. Pašvaldību saistošie noteikumi

Ja bārenis turpina mācīties, viņam papildus pienākas arī:

Kas var saņemt?

Jaunietis, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā. 

Pabalsta apmērs:

 • 125 eiro;
 • 188 eiro jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības.

Kur vērsties?

Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 2. Pašvaldību saistošie noteikumi

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 20 gadu vecumam, ja turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav laulājies.

Pabalsta apmērs

 • 25,00 eiro mēnesī

Kur vērsties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Normatīvais regulējums

Valsts sociālo pabalstu likums

Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 864 "Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti"

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 24 gadu vecumam, kura vecāks vai vecāki ir miruši un kurš mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē.

Pensijas minimālais apmērs

 • 188 eiro mēnesī (apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju)

Kur vērsties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Normatīvais regulējums

 1. Likums "Par valsts pensijām"
 2. Ministru kabineta 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība"

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 21 gada vecumam, ja turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā un nav laulājies.

Uzturlīdzekļu apmērs

 • 129,00 eiro mēnesī

Kur vērsties?

Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā

Normatīvais regulējums

 1. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
 2. Minisrtu kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr.185 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"
 3. Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr.616 "Noteikumi par uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda"

Kas var saņemt?

1. un/vai 2. kursa koledžas un bakalaura līmeņa programmas pilna laika klātienes students.

Kā pieteikties?

Izmantojot Latvija.lv autentifikāciju (internetbanka, e-paraksts, u.c.) 

Normatīvais regulējums

Minisrtu kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"

Ja jaunietis neturpina iegūt izglītību: