jauniešiem

Iesaisties - Konsultējies - Saņem tālākās izglītības,
pirmās darba pieredzes vai darba piedāvājumu!

Kas ir Jauniešu garantija?

Jauniešu garantija ir iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinot jauniešu bezdarbu un uzlabojot konkurētspēju darba tirgū. Jauniešu garantijas piedāvātie atbalsta pasākumi norisinās kopš 2014. gada. No 2021.gada atbalsts jauniešiem tiek sniegts Nodarbinātības valsts aģentūrā vai projekta “PROTI un DARI!” ietvaros.

Kas ir Jauniešu garantijas mērķauditorija?

Jauniešu garantija galvenokārt attiecas uz jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Jauniešiem pēc reģistrācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vai projektā “PROTI un DARI!” tiek piedāvāts darba, prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā dalība izglītības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.

Kādas iespējas sniedz Jauniešu garantija?

Sākotnēji jauniešiem tiek piedāvāts atbalsts darba meklēšanā un pamatprasmju apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Tālāk jaunieši, ja pastāv tāda nepieciešamība, tiek iesaistīti profesijas apguvē.

Profesijas apguves laikā jaunieši saņem mērķstipendiju.

Kā noris Jauniešu garantija?

  1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projekta “PROTI un DARI!” ietvaros  sadarbībā ar pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā regulāru padomdevēju atbalstu un dalību pasākumos prasmju attīstīšanai, īstenojot individuālu pasākumu programmu. 
    1. Informācija par projektu un projekta koordinatoru kontaktinformācija pašvaldībās
  2. Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz jauniešiem informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, profesionālās pilnveides programmām un darbam nepieciešamajām iemaņām, kā arī iesaista jauniešus apmācībās un subsidētajās darba vietās.
    1. Informācija par atbalsta pasākumiem Nodarbinātības valsts aģentūrā

Normatīvie dokumenti:

Plašāka informācija par Jauniešu garantijas programmu: 

Pētījumi un ziņojumi:

Papildus resursi: