Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka.

Vairāk informācija

Brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt:

1) biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām;

2) valsts un pašvaldību iestādēm;

3) politiskajām partijām un to apvienībām;

4) sociālajiem uzņēmumiem.

Vairāk informācija

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura fiziskā persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības.

Īpašus brīvprātīgā darba veicēju atlases kritērijus, tostarp vecumu, iesaistes un apmācības nosacījumus, kas saistīti ar veicamā brīvprātīgā darba specifiku, var paredzēt citos likumos.

Personas, kuras sasniegušas no 13 līdz 16 gadu vecumu, ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.

Nepilngadīga persona no mācībām brīvajā laikā veic tās vecumam atbilstošu un tās drošībai, veselībai un tikumībai nekaitīgu brīvprātīgo darbu, kas veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un saskarsmes spēju attīstību.

Brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, kad brīvprātīgā darba organizētājs un brīvprātīgā darba veicējs ir vienojušies par veicamā darba apjomu, izpildes kārtību un termiņu, kā arī brīvprātīgā darba veicējs ir iepazīstināts ar saviem pienākumiem un tiesībām.

Līgumu par brīvprātīgo darbu slēdz rakstveidā, ja:

1) to pieprasa viena no pusēm;

2) ir paredzēts brīvprātīgā darba veicējam segt ar brīvprātīgo darbu saistītos izdevumus;

3) ir paredzēts veikt tādu brīvprātīgo darbu, kurā iesaistītas nepilngadīgas personas.

 

Līgumā par brīvprātīgo darbu norāda:

1) brīvprātīgā darba organizētāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

2) brīvprātīgā darba veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu;

3) veicamā darba apjomu, izpildes kārtību un termiņu;

4) brīvprātīgā darba vietu;

5) brīvprātīgā darba organizētāja atbildību, tiesības un pienākumus;

6) brīvprātīgā darba veicēja atbildību, tiesības un pienākumus;

7) ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto izdevumu sastāvu un apmēru, kuru ir paredzēts segt brīvprātīgā darba veicējam;

8) citus noteikumus, ja tas nepieciešams brīvprātīgā darba veikšanai.

Vairāk informācija