Statuss:
Īstenošanā

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.5.4. pasākuma projekts “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība”.

Projekta mērķis ir paaugstināt sociālā darba efektivitāti un pilnveidot sociālā jomā strādājošo speciālistu profesionālo kompetenci.

Sociālo pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā sociālā darba speciālisti, iestāžu, nevalstisko organizāciju un to struktūrvienību vadītāji, aprūpes speciālisti un personas, kas nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu, augstskolu, kuras akreditēta studiju virziena ietvaros nodrošina pirmā un otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas sociālā darba jomā, mācībspēki un sociālā darba studiju programmu studenti.

 1.  Profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā:
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
 • augstākās izglītības programmu pilnveide un īstenošana, tai skaitā mācībspēku stažēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs Latvijā;
 • supervīzijas nodrošināšana;
 • metodiku, tai skaitā mācību programmu, izstrāde un, ja nepieciešams, aktualizācija;
 • mācību programmu īstenošana metodiku apguvei.
 1. Profesionālā atbalsta tīkla izveide sociālā darba attīstībai.
 2. Informatīvi izglītojošo pasākumu un sabiedrības izpratnes un informētības veicināšanas pasākumu īstenošana.
 3. Pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba efektivitātes izvērtēšana.
 4. Ex-post izvērtējums par projekta rezultātiem un klientu aktuālajām vajadzībām un izaicinājumiem turpmākai sociālā darba attīstībai.
 • Iznākuma rādītājs: nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas - 3 099, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – 692
 • Nacionālais rādītājs: izstrādātas metodikas darbam ar dažādām klientu grupām (skaits) - 4
 • Rezultāta rādītājs: personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci - 2 603

Projekta īstenošanas periods: 10.2022. – 08.2028.

Projekta finansējums: 12 470 000 eiro, t.sk. ESF līdzfinansējums 10 599 500 eiro

 

josla logo