Statuss:
Īstenošanā
projekta ansamblis

Eiropas Sociālā fonda plus

projekts

Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība

pasākums nr.4.3.5.4.

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada oktobris – 2028. gada augusts.

Kopējais finansējums: 12 470 000 euro, t.sk. ESF finansējums 10 599 500 euro. 

Mērķa grupa – sociālo pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā sociālā darba speciālisti, iestāžu, nevalstisko organizāciju un to struktūrvienību vadītāji, aprūpes speciālisti un personas, kas nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu, augstskolu, kuras akreditēta studiju virziena ietvaros nodrošina pirmā un otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas sociālā darba jomā, mācībspēki un sociālā darba studiju programmu studenti.

Projekta mērķis ir paaugstināt sociālā darba efektivitāti un pilnveidot sociālā jomā strādājošo speciālistu profesionālo kompetenci.

Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot sociālā darba kā  profesijas un cilvēkzinātnes nozares kvalitāti un sekmēt cilvēku aktuālām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu pieejamību, ieguldot sociālajā jomā strādājošo speciālistu profesionālajā pilnveidē, kā arī atbalstot sociāla darba studijas augstskolās, īpaši maģistrantūrā un supervizoru studiju programmās.  

Turpināsies atbalsts supervīzijas nodrošināšanai pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs, mācības sociālajiem darbiniekiem konkrētu iepriekš projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” izstrādātu metodiku apguvei, tiks turpināta periodiska izdevuma “Sociālais darbs Latvijā” izdošana.

Projekta darbības ietver arī:

  • sociālo dienestu un sociālās jomas NVO vadītāju, sociālo pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā sociālo darbinieku, ģimenes asistentu, aprūpētāju, profesionālās kompetences pilnveidi,
  • līderības apguves mācības sociālajiem darbiniekiem,
  • jaunu sociālā darba metodiku – klientu mērķa grupu profiliem atbilstošu paņēmienu un pieeju kopumu - izstrādi darbam ar dažādām klientu grupām, attiecīgu metodiku apguves mācību programmu izstrādi un īstenošanu;
  • dažādu palīdzošo profesiju pārstāvju ( veselības aprūpe, tiesību aizsardzība, izglītība, civilā aizsardzība) un sociālā darba speciālistu komandu izveidi un darbību vietēju krīžu risku un seku mazināšanā,
  • pastāvīgu sociālā darba nozares attīstības procesu izvērtējumu dažādu pētījumu formā, kas noslēgsies ar projekta ex- post pētījumu par visu minēto darbību efektivitāti,
  • informatīvi izglītojošus pasākumus un sabiedrības izpratnes un informētības veicināšanas pasākumus – diskusijas, seminārus, sanāksmes, darbnīcas, vasaras skolas,
  • jaunas sociālā darba teoriju grāmatas izdošanu.  

Projektā plānotais labuma guvēju skaits ir 3 099 personas, no kurām 2603 personas būs pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci.