Politikas virsmērķis: uz solidaritātes principiem balstīta nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana.

Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Politikas rezultāts: palielināts sociālās palīdzības pārklājums, t.i., pieaug sociālo palīdzību saņēmušo personu īpatsvars no kopējā personu skaita ar zemiem ienākumiem (1. kvintiles ienākumu grupā - viena piektā daļa (20%) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli. Pirmā kvintiļu grupa ietver mājsaimniecības ar zemākajiem ienākumiem, bet piektā kvintiļu grupa ietver mājsaimniecības ar augstākajiem ienākumiem).