Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar personu ar invaliditāti integrācijas veicināšanu, Labklājības ministrija 1997. gadā izveidoja Invaliditātes lietu nacionālā padomi (turpmāk – ILNP) (sākotnēji -  Invalīdu lietu nacionālo padome).

Kopš 2023.gada 5.decembra ILNP darbību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 699 “Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums”.  

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas izstrādē un īstenošanā. ILNP funkcija ir veicināt personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas attīstību, sniedzot priekšlikumus nozaru politiku tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanai, īstenošanai un aktualizēšanai.

ILNP priekšsēdētājs ir labklājības ministrs, tās sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, ekonomikas ministrs, klimata un enerģētikas ministrs, satiksmes ministrs, veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, kā arī pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām.

ILNP sēdes tiek organizētas četras reizes gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt sasaukta ārkārtas sēde. Katra gada sākumā, sadarbībā ar ILNP locekļiem, tiek izstrādāts gada darba plāns, tajā iekļaujot aktuālos jautājumus un tēmas, kas svarīgas personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanā.

Ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par iespējamiem pasākumiem, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un tiesību aizstāvību, rakstot

    Līva Ševčuna

    Vecākā eksperte
    Liva.Sevcuna [at] lm.gov.lv